Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-04-2014
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ..."
02-04-2014

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., po. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku handlowo – usługowego „Intermarche” i budynku administracyjno – socjalnego wraz z wydzieleniem działki pod projektowaną stację, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 2937/9, 2722/6, 2938/11, 2937/5, 2947/1 położone w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego.

zostało zakończone, a zebrane dowody i materiały są wystarczajcie do wydania w/w decyzji.


W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-04-02
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra