Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
28-03-2014
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
28-03-2014

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) ; art. 59 ust.1 pkt.2, art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r.),; § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 z 2010r. poz. 1397)

po rozpatrzeniu wniosku:
Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej” na działkach o numerach ewidencyjnych : 2206/32; 2500; 2501/1; 2501/2; 2502/1; 2503/1; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2511/1; 2511/2; 2512; 2513/2; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518/1; 3374/1; 3479; 3484; 3486; 3488; 3490; 3492; 3494; 3496; 3499/4; 3501/1; 3504/1; 3504/2; 3505; 3507/3; 3509; 3512/1; 3513; 3514; 3517; 3518/1; 3520/5; 3520/6; 3521; 3575/81; 3575/97; 3522/3; 3524; 3525; 3527/1; 3575/94; 3527/2; 3575/68; 3575/93; 3575/95; 3575/73; 3575/84; 3575/98; 3575/86; 3575/105; 3574/1; 3575/55; 3575/103; 3575/102; 3530/1; 3531/1; 3531/2; 3529/7; 3529/5; 3529/4; 5766; 2550/5; 2550/7; 2549/1; 2551/5; 2551/1; 3575/63

oraz niżej wymienionej dokumentacji:
1. Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dane wymienione w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Wypisu z rejestru gruntów.
3. Kopii map; zasadniczej i ewidencyjnej potwierdzonych przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

orzekam:

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-03-28
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-02


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra