Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-10-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na odcinku A - B na działkach nr ewid. 5763/3, 3021/5, 3022/3, 3023/3.
03-10-2013

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.09.2013 r., na wniosek Pana Waldemara Bogusza, zam. 37-600 Lubaczów, ul. Kombatantów 12, zostało wszczęte, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na odcinku A-B (poza granicą terenu objętego obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na działkach nr ewid. 5763/3, 3021/5, 3022/3, 3023/3 położonych w Lubaczowie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego i osiedlu Kurierów AK.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-10-03
Ostatnia modyfikacja: , 2013-10-04


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra