Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
08-08-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej..."
08-08-2013

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.08.2013 r., na wniosek Firmy Projektowo – Wykonawczej „PROELZAM” Krzysztof Bożek, ul. Jasna 9; 22-400 Zamość działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin, zostało wszczęte, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

"Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych, położonych przy:

ul. Mickiewicza - nr 2588/1, 2588/2, 2589, 2591/1, 2592/1, 2593/1, 2594/3, 2595/1, 2596, 2597/1, 2597/2, 2598/1, 2598/2, 2599/1, 2600, 2601/1, 2601/2, 2602/1, 2602/2, 2602/3, 2603, 2604/1, 2604/2, 2605/1, 2605/2, 2606/1, 2606/2, 2607/1, 2607/2, 2607/3, 2608/1, 2608/2, 2608/3, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613/1, 2614/4, 2615/1, 2616/2, 2617/2, 2618/1, 2619, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2561/2;

ul. Krasińskiego - nr 2741, 2742, 2744/2, 2747, 2748, 2749, 2750/1, 2750/2, 2750/3, 2752, 2753, 2754/1, 2754/2, 2760, 2761/1, 2761/2, 2762, 2763, 2764/1, 2764/2, 2765, 2978/2, 2979/3, 2979/5, 2979/6, 2978/11, 2978/34, 2978/35, 2978/38;

ul. Kopernika - nr 2582/1, 2582/2, 2583, 2585, 2586/2, 2722/2, 2722/3, 2722/4, 2722/5, 2722/6, 2722/7, 2723, 2724/1, 2725/1, 2725/2, 2726, 2727, 2728, 2729, 2724/2, 2731/1, 2731/2, 2735, 2736, 2737, 2739/1, 2739/2;


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr C3 – I piętro i pok. Nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-08-08
Ostatnia modyfikacja: , 2013-08-08


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra