Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
05-10-2010
Obwieszczenie o postanowieniu PPIS w sprawie wymagań sanitarno higienicznych oraz w zakresie ochrony zdrowia ludzi – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. LEŚNEJ”
05-10-2010

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

zawiadamiam, że


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45; 37-600 Lubaczów wydał Postanowienie z dnia 30.09.2010 r., znak PSNZ.4612-4-2/10 uzgadniające pod względem wymagań sanitarno higienicznych oraz w zakresie ochrony zdrowia ludzi – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. LEŚNEJ” Lubaczowie – po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 09.09.2010 r. w sprawie uzgodnienia w/w projektu planu.


Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26; 37-600 Lubaczów, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-10-05
Ostatnia modyfikacja: , 2010-11-25


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra