Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-09-2010
Postanowienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej"
17-09-2010

P o s t a n o w i e n i e


Działając na podstawie:
art. 59 ust.1 pkt 2, 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r. powoływana dalej jako „Uooś”),
art. 123, art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2010r. Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wodociągowym dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych:1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1963/2, 1963/1, 1965, 1966/2, 1966/1, 1967, 1968/1, 1968/2, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975, 1976, 1978, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982/3, 1982/2, 1782, 1766, 1768/4, 1769/8, 1769/9, 1770/3, 1770/7, 1771/9, 1772, 1773, 1775, 1776/1, 1776/3, 1776/2, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781/2, 1781/3, 1781/4, 1563, 1564, 1566, 1568, 1599, 5519, 5520, 1570, 1571, 1572, 1573.

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wodociągowym dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie


U z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta Lubaczowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wodociągowym dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej odprowadzającej, poprzez pompownię ścieki do kanalizacji miejskiej. Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej pozwalającej na zorganizowaną gospodarkę ściekami bytowo- gospodarczymi i ma na celu zmianę panujących trudnych warunków bytowania, poprzez :
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej i połączenia jej z istniejącym systemem kolektorów, odprowadzających nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków,
- zaprzestanie gromadzenia ścieków bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezodpływowych, częstokroć w złym stanie technicznym,
Kolektor sanitarny zostanie zaprojektowany z rur PCV łączonych na uszczelkę i kielich (kanał grawitacyjny) oraz PE zgrzewanych doczołowo (kanał tłoczny-ciśnieniowy). Studnie z kręgów żelbetowych i PCV. Przyjęta technologia zapewnia szczelność sieci. Jest to technologia przyjazna dla środowiska.
Pompownia wybudowana będzie jako monolityczna betonowa. Z uwagi na ograniczone możliwości terenowe związane z lokalizacją pompowni podjęto decyzję o jej wykonaniu w drodze osiedlowej należącej do Gminy Miejskiej. Przyjęte zostaną stosowne zabezpieczenia pozwalające na taką właśnie lokalizację.

Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty wymienione w art.74 ust 1 pkt 2, 3, i 6 Uooś.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt.2 Uooś. oraz wymienione zostało w § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004r. poz. 2573 z późn. zmian.)


Na podstawie art.64 ust.1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 Uooś oraz § 5 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a w szczególności na:
charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
brak emisji;
usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań w ocenie organu brak jest jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubaczowie.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art.142 Kpa.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-09-17
Ostatnia modyfikacja: , 2010-09-17


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra