Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
27-07-2010
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa hali produkcyjnej branży metalowej .. na terenie Fabryki Maszyn"
27-07-2010

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 59 ust.1 pkt.2, art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r.),

po rozpatrzeniu wniosku:
z dnia 02.12.2009 r. Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. ul. Mazury 1, 37-600 Lubaczów (uzupełnionego 9 marca 2010 r. oraz kolejno 24 mają 2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej branży metalowej z hurtownią przemysłowo – spożywczą i infrastrukturą techniczną na terenie Fabryki Maszyn w Lubaczowie na działce nr ewid. 4616/4”

oraz niżej wymienionej dokumentacji:
1. Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dane wymienione w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Wypisu z rejestru gruntów.
3. Kopii map; zasadniczej i ewidencyjnej potwierdzonych przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Dokument w formacie PDF Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GPR-III- 7624/7/6/09/10.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-07-27
Ostatnia modyfikacja: , 2010-07-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra