Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
16-07-2010
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja istniejącego obiektu galwanizerni ...."
16-07-2010

Postanowienie

Działając na podstawie:
art. 63 ust.1 i 4, a także art.66 i art.68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r. powoływana dalej jako „Uooś”),
a także § 3 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 ze zmianami),
oraz art. 123, art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja istniejącego obiektu galwanizerni, zakup pieca c.o. do ogrzewania pomieszczenia galwanizerni, zakupie linii galwanicznej wraz z oczyszczalnią ścieków galwanicznych oraz zakupie obrabiarki i wtryskiwarki do odlewów” w Lubaczowie przy ulicy Kościuszki 141 na działce o numerze ewidencyjnym : 3284/19.

Dokument w formacie PDF Postanowienie o potrzebie sporządzenia raportu dla ZWG - GPR - III - 7624/7/12/10.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-07-16
Ostatnia modyfikacja: , 2011-04-12


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra