Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-07-2010
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa
02-07-2010

 
 
 
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
 
 
 
 
 
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU ZMIANY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBACZÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, kwiecień/maj 2010r.
SPIS TREŚCI
 
I INFORMACJE OGÓLNE
1.   Podstawa prawna opracowania
2.   Cele, zakres i metoda opracowania prognozy
3.   Informacje o zawartości, głównych celach i powiązaniach z innymi dokumentami
 
II STAN I FUNKCJOMNOWANIE ŚRODOWIAKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM
1.   Charakterystyka środowiska
2.   Obszary prawnie chronione
3.   Ocena zagrożeń stanu środowiska oraz potencjalne zmiany jego stanu w przypadku braku realizacji projektu zmiany Studium
 
III PROBLEMY ORAZ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
 
IV WPŁYW REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA PROPONOWANEGO W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM W ODNIESIENIU DO TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY
 
V WPŁYW PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM NA CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM
 
VI OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO BEZPOŚREDNIE
I POŚREDNIE, CZASOWE LUB DŁUGOTRWAŁE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA
 
VII PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
VIII ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 
IX PRZEWIDYWANE METODY ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
 
STRESZCZENIE
 
 
 
 
 
 
 
I INFORMACJE OGÓLNE
1.   Podstawa prawna opracowania
 
Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonano w oparciu o art. 46 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. „O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).
Zgodnie z w/w ustawą projekt Studium oraz jego zmiana wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsza prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. zawiera:
 • informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
 • propozycje dotyczące analiz przewidywanych stosunków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzenia
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym.
 
Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo RDOŚ–18–WOD–7048-3-14/09gj
i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.
 
2.   Cel, zakres i metoda opracowania prognozy
 
            Celem niniejszej prognozy jest określenie i ocena przewidywanych skutków wpływu na środowisko, które wynikać będą z wprowadzenia nowych funkcji i nowego przeznaczenia dla terenów określonych w projekcie zmiany Studium.
Prognoza określa, analizuje i ocenia:
 • istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
 • stan środowiska w granicach terenów objętych projektem zmiany
 • istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu zmiany Studium w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy
  z dnia 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody”
 • cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanej zmiany Studium oraz inne problemy środowiska uwzględniane w opracowanym dokumencie
 • przewidywane oddziaływania na środowisko – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkotrwałe, średnio lub długotrwałe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów NATURA 2000 oraz integralność tych obszarów.
Szczegółowa analiza wpływu na poszczególne elementy środowiska,
w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
Prognoza przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być wynikiem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru.
Prognoza składa się z części graficznej i opisowej.
Prognozę wykonano analizując planowany sposób zagospodarowania terenów określony w uchwale o zmianie Studium w stosunku do obecnie obowiązującego Studium oraz w odniesieniu do aktualnego stanu środowiska obszaru miasta i jego otoczenia.
Uwzględniono ponadto zagrożenia środowiska w zakresie poszczególnych jego elementów, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu w oparciu o wykonane dla tych terenów opracowania ekofizjograficzne.
Ocena zawiera identyfikację przewidywanych zmian i przekształceń na terenach niezabudowanych stanowiących tereny użytków rolnych lub odłogów i ugorów.
 
3.   Informacje o zawartości, głównych celach i powiązaniach z innymi dokumentami
 
Celem opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa jest:
·         ustalenie istniejących uwarunkowań w zakresie zagospodarowania miasta, warunków życia jego mieszkańców i możliwości jego rozwoju,
·         określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego terenów objętych zmianą
·         wyznaczenie terenów, które będą objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
·         stworzenie możliwości rozwoju miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego, wzbogacenie terenów sportowo-rekreacyjnych, zwiększenie terenów usług komercyjnych.
 
Podstawę do wskazania kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta stanowią:
-    analiza istniejących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta
-    bieżąca polityka przestrzenna miasta i wnioski zainteresowanych zagospodarowaniem obszarów objętych zmianą Studium
-    warunki wymaganego zachowania ładu przestrzennego oraz zachowanie pożądanej struktury miasta.
 
Analiza uwarunkowań i propozycja kierunków zagospodarowania przestrzennego określone w projekcie zmiany Studium pozostają w realizacjach przestrzennych, organizacyjnych i formalno-prawnych z innymi dokumentami, a są to:
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Lubaczowa – uchwalone Uchwałą Nr 103/XXIX/2001 z dnia 28.09.2001r.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Opracowania ekofizjograficzne dla terenów objętych zmianą Studium.
 
4.   Charakterystyka ustaleń planu zmiany Studium
 
Podstawą do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego uchwałą
Nr 103/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Lubaczowie w dniu 28 września 2001r. jest uchwała
Nr 350/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 października 2008r. – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Wprowadzone zmiany wynikają z polityki przestrzennej miasta i wniosków zainteresowanych zagospodarowaniem terenów objętych projektem zmiany Studium.
Projekt zmiany Studium dotyczy siedmiu terenów, które oznaczono na rysunku Studium symbolami:
Teren 1a/a
1MN/1
Teren 1b/1
2MN/1
Teren 2/1
3MN/1
Teren 3/1
4MN/1
Teren 4/1
5MN/1
Teren 5/1
US/1
Teren 6/1
UT/1
 
Teren 1MN/1 – położony w południowo-wschodniej części miasta Lubaczowa.
Wg kierunków przyjętych w obowiązującym Studium teren ten wskazany był dla lokalizacji terenów usług komercyjnych oraz zieleni urządzonej, rekreacji i wypoczynku.
W projekcie niniejszej zmiany teren ten przeznaczono do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, infrastrukturą techniczną i drogową.
Wykluczona została lokalizacja zabudowy zagrodowej, produkcji i usług wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko a także obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Jako funkcję uzupełniającą dopuszczono usługi.
 
Teren 2MN/1 – położony w południowo-wschodniej części miasta Lubaczowa – na południe od ulicy Niemirowskiej (droga nr 866 prowadząca do przejścia granicznego
w Budomierzu).
 Aktualnie teren stanowi pastwisko oraz tereny projektowanej zieleni urządzonej, rekreacji i wypoczynku.
W projekcie zmiany Studium teren przeznaczony został dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami, infrastrukturą techniczną i drogową. Teren ten będzie stanowił kontynuację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obszarze tym wykluczono lokalizację zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej.
Ponadto wykluczono lokalizację produkcji i usług wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Dla lokalizowanej zabudowy w obszarze tym ustalono:
- dachy strome o nachyleniu 40-450 z wykluczeniem stropodachów
- dachy przykryte dachówką ceramiczną lub materiałem ceramiczno-podobnym
- użytkowe poddasza
- zakaz stosowania blach osłonowych.
Teren o symbolu 2MN/1 stanowi kontynuację zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zarówno teren 1MN1 jak i 2MN/1 wymagają wprowadzenia układu komunikacyjnego, wyznaczenia dróg publicznych i wewnętrznych oraz rozbudowy sieci infrastruktury technicznej.
 
Teren 3MN/1
Położony przy wschodniej granicy miasta Lubaczowa, po północnej stronie drogi
ul. Kościuszki (stanowiącej fragment drogi nr 867 prowadzącej do przejścia drogowego Hrebenne), w sąsiedztwie bazy komunikacyjnej, od północy ograniczony projektowaną obwodnicą miasta.
W uchwalonym Studium teren ten stanowił kompleks gruntów ornych oraz łąk
i pastwisk.
W opracowanym projekcie zmiany Studium jako funkcję wiodącą ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej tj. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług w szczególności związanych z komunikacją oraz usług rzemiosła, produkcji, z dopuszczeniem obiektów sprzedaży o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2.
Wykluczono lokalizację zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej.
Obszar ten stanowi kontynuację zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kontynuację usług w tym usług związanych z obsługą komunikacji.
Dla prawidłowego funkcjonowania zagospodarowania w tym terenie niezbędna jest rozbudowa sieci infrastruktury technicznej i budowa dróg publicznych i dojazdowych. Dla ochrony zabudowy mieszkaniowej należy wzdłuż projektowanej drogi zbiorczej (obwodnicy) przewidzieć pas zieleni izolacyjnej.
 
Teren 4MN/1
Teren położony na południe od terenów kolejowych, w sąsiedztwie terenów wskazanych dla zabudowy mieszkaniowej.
Według przeznaczenia określonego w Studium teren ten wskazany był dla zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności (MW).
W projekcie zmiany Studium funkcją wiodącą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszczono lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie grupowej oraz usługi, tereny zieleni i tereny komunikacji.
Wykluczono lokalizację:
- zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej
- produkcji
- usług – wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2.
Dla prawidłowego funkcjonowania tego terenu niezbędna jest rozbudowa sieci infrastruktury technicznej i budowa dróg publicznych oraz dojazdowych.
Teren 5MN/1
Teren położony w części południowo-wschodniej miasta w sąsiedztwie przysiółka Żuki Lubaczowskie
Teren wolny od zabudowy. W jego obrębie występują gleby klas I – III, co było podstawą do objęcia ich ochroną i wyznaczenia kompleksu gruntów ornych.
Część terenu znajduje się w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Lubaczów – 1” ustanowionego decyzją MOŚZNiL z dnia 11.07.94 r. znak GOSM/1533/C/94.
Projekt zmiany Studium dla tego terenu jako funkcję wiodącą określił – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, usług agroturystycznych, usług, rzemiosła terenów komunikacji, terenów zieleni.
W obszarze tym wykluczono lokalizację:
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- produkcji
- usług, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
 
W granicach w/w terenu wymagana jest budowa sieci infrastruktury technicznej, którą należy włączyć do miejskiego systemu infrastruktury lub w drodze porozumienia do systemu infrastruktury Gminy Lubaczów.
 
Teren US/1
 Położony na południe od centrum starego miasta, pomiędzy drogą nr 864 a Sołotwą. Obszar ten obejmuje kompleks łąk i pastwisk, stanowiących fragment korytarza ekologicznego.
Teren narażony na zalewanie wodami Q1 (wody stuletnie).
W projekcie zmiany Studium obszar ten wskazany został dla lokalizacji usług sportu
i rekreacji.
Jako funkcję uzupełniającą wskazano – usługi handlu, gastronomi, usługi hotelarskie i tereny zieleni.
W obszarze tym wykluczono lokalizację:
- zabudowy mieszkaniowej
- zabudowy produkcyjnej
- usług wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
- stacji paliw
- parkingów podziemnych
 
Wzdłuż drogi wojewódzkiej obowiązuje zachowanie pasa terenów o szerokości 50 m, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
Teren UT/1
Położony w zachodniej części miasta Lubaczowa, po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 867 prowadzącej w kierunku Oleszyc i Jarosławia. Zachodnią granicę tego terenu stanowi granica administracyjna miasta.
W opracowanym projekcie zmiany Studium teren przeznaczony został pod usługi turystyki i komunikacji z dopuszczeniem zagospodarowania na cele rekreacyjne (budowa zbiorników wodnych rekreacyjnych)
Jako funkcję uzupełniającą dopuszczono:
- usługi handlu i gastronomi
- usługi hotelarskie
- tereny zieleni
- stacji paliw
- parkingi
- zaplecze dla urządzeń sportu i rekreacji
- lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m2
- budowa zbiorników wodnych związanych z gospodarką rybacką.
 
W granicach omawianego obszaru wykluczono lokalizację:
- zabudowy mieszkaniowej
- zabudowy produkcyjnej
 
Zagospodarowanie terenu wymagać będzie budowy indywidualnych ujęć wody
a także indywidualnej oczyszczalni ścieków.
Wzdłuż drogi wojewódzkiej należy wprowadzić zieleń o funkcji izolacyjnej.
 
Dla nowej zabudowy w terenach objętych zmianą Studium przyjęto następujące parametry i wskaźniki:
 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
- wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna + użytkowe poddasze
- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu – max 30%
- powierzchnia biologicznie czynna – min 30% max 50%
- minimum 2 miejsca parkingowe na 1 działce
- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 40-450 pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem ceramicznopodobnym
- zakaz stosowania blach osłonowych w wykończeniu budynków
 
Zabudowa na terenie usług sportu i rekreacji (US/1):
- wysokość zabudowy – max 2 kondygnacje + użytkowe poddasze
- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu – max 30%
- powierzchnia biologicznie czynna – min 50% max 90%
- ilość miejsc parkingowych – przyjęto wskaźnik: 1 miejsce na 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych + miejsca dla rowerów
- dachy obiektów – dwuspadowe, wielospadowe, płaskie
 
Teren usług turystyki i komunikacji (UT/1):
- wysokość zabudowy – max 2 kondygnacje + użytkowe poddasze
- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – max 35%
- powierzchnia biologicznie czynna – min 40% max 80%
- ilość miejsc parkingowych – przyjęto wskaźnik 1 miejsce na 20 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych oraz min 3 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych.
 
W zagospodarowaniu terenów objętych projektem zmiany Studium należy uwzględnić:
- położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów”
- występowanie stanowiska archeologicznego (w obszarze US/1)
- zachowanie warunków ekspozycji zespołu zabudowy centrum miasta (w obszarze US/1)
- uwzględnienie terenu górniczego ustanowionego dla złoża gazu ziemnego „Lubaczów – 1” (teren 5MN/1)
- uwzględnienie obszarów narażonych na zalewanie wodami powodziowymi (teren US/1)
 
Zasady i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej:
·    tereny wskazane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 1,2,3,4 MN/1 oraz teren usług sportu i rekreacji US/1 należy włączyć do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez jej rozbudowę.
·   dla terenu usług turystycznych UT/1 należy zaopatrzenie w wodę rozwiązać poprzez indywidualne ujęcia wody a ścieki bytowe oczyszczać w indywidualnej oczyszczalni ścieków
·   dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 5MN/1 dopuszcza się rozwiązania alternatywne – włączenia do systemu wodno-kanalizacyjnego miasta (po jego rozbudowie) lub do sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubaczów
·   sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg
·   odpady komunalne należy segregować i usuwać na składowisko odpadów – na zasadach przyjętych w mieście
·   odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy gromadzić
i usuwać zgodnie z przepisami szczególnymi
 
 
II STAN I FUNKCJOMNOWANIE ŚRODOWIAKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM
1.   Charakterystyka środowiska
 
Położenie administracyjne i morfologiczne
Miasto Lubaczów położone jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i stanowi gminę miejską i siedzibę Starostwa Lubaczowskiego.
Pod względem fizyczno-geograficznym Lubaczów wg J. Kondrackiego położony jest
w obrębie makroregionu Kotlina Sandomierska i zajmuje fragment mezoregionu Płaskowyż Tarnogrodzki.
Charakteryzuje się on mało zróżnicowaną, rozległą, płaską wierzchowiną porozcinaną przez rozległe płaskodenne doliny Lubaczówki i Sołotwy.
Fragmentami granice dolin są wyraźne, w innych miejscach, prawie niewidoczne możliwe do ustalenia na podstawie badań geologicznych.
Nachylenia terenu w obrębie Lubaczowa są niewielkie, nie przekraczają 5%, jedynie
w rejonie zboczy dolin, nieco większe.
 
Budowa geologiczna
Lubaczów położony jest w północno-wschodniej części Zapadliska Przedkarpackiego tektonicznej niecki wypełnionej trzeciorzędowymi osadami morskimi, wykształconymi
w postaci iłów lub iłołupków. Zalegają one na głębokości od kilku do ponad 30,0 m.
Przykrywają je osady czwartorzędowe pochodzenia wodnolodowcowego wykształcone
w postaci osadów piaszczystych o różnym uziarnieniu i żwirowych, przewarstwianych osadami zwięzłymi, glinami i pyłami, o różnej wilgotności i konsystencji. W osadach wodnolodowcowych Lubaczówka i Sołotwa oraz ich dopływy wyerodowały swoje doliny
a następnie zakumulowały w nich swoje osady, głównie, w postaci przemytych
i przetransportowanych piasków wodnolodowcowych, w stropie z domieszką części organicznych i gruntów zastoiskowych.
 
 
 
 
Surowce
Na terenie Lubaczowa nie ma udokumentowanych złóż kopalin pospolitych.
Południowa części miasta Lubaczowa leży w obrębie Terenu i Obszaru Górniczego „Lubaczów” utworzonego decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 11 lipca 1994r – znak GOSM/1533/C/94.
 
Wody powierzchniowe
Miasto Lubaczów położone jest w zalewni rzek Lubaczówki i w ujściowego odcinka jej głównego dopływu, Sołotwy.
Wody do tych rzek spływają powierzchniowo albo siecią drobnych dopływów naturalnych lub kanalizacją deszczową.
Zarówno Lubaczówka jak i Sołotwa w granicach miasta Lubaczowa, poza niewielkimi fragmentami nie są obwałowane.
Przy katastrofalnie wysokich stanach swych wód rzeki te rozlewają swe wody w dnach swych dolin, zalewając głównie nadrzeczne łąki.
Dla tych rzek nie zostało opracowane jeszcze „Studium” określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne)
W związku z tym zasięgi terenów zalewanych „wodami stuletnimi” Q1% zaznaczono zgodnie z informacjami służb miejscowych zajmujących się ochroną przeciwpowodziową.
Zasięg wód powodziowych przedstawiono na załącznikach graficznych obowiązującego Studium.
 
Gleby
Gleby w obrębie miasta Lubaczowa, występujące poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej, wykazują duże zróżnicowanie pod względem typów i jakości, w zależności od skały macierzystej, z której powstały.
W dolinach rzek z osadów rzecznych powstały mady rzeczne wczesnego stadium rozwoju.
Na terenach wierzchowiny z plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych, pyłów piaszczystych powstały gleby brunatne często bardzo dobrej jakości. Natomiast z piasków wodnolodowcowych powstały gleby pseudobielicowe bardzo słabej jakości. Zgodnie
z ustawą „O ochronie gruntów rolnych i leśnych” gleby objęte ochroną przed zmianą przeznaczenia na cele niezwiązane z produkcją rolną, w granicach administracyjnych miasta nie wymagają uzyskania zgody na taką zmianę.
 
 
 
Klimat
            Według E. Romera omawiany rejon pod względem klimatycznym położony jest
w pasie klimatów wyżyn środkowych, charakteryzujących się surowymi zimami i ciepłymi latami.
Opady średnie roczne są większe niż na obszarach nizinnych Polski.
Przeważają wiatry z zachodniej połowy horyzontu z przewagą kierunku zachodniego.
Temperatury uzależnione są od wyniesienia terenu nad poziom morza.
Najniższe temperatury notowane są zimą – w styczniu, a najwyższe w lecie
z maksimum w lipcu.
Świadczy to o kontynentalizmie tego rejonu.
W ciągu roku spada około 700 mm opadu. Największa ilość opadów przypada na miesiąc lipiec.
Na okres wegetacji przypada ponad połowa sumy rocznej opadów, co jest zjawiskiem korzystnym.
Wilgotność względna wykazuje zróżnicowanie w przebiegu rocznym jak i dobowym.
Najwyższe wartości wilgotności notowane są w godzinach wieczornych i porannych
a najniższe w południowych.
W ciągu roku najpogodniejszym okresem jest okres od kwietnia do października.
Mgły najczęściej występują w jesieni i zimie, najrzadziej w lecie.
Ta ogólna charakterystyka klimatu ulega zróżnicowaniu w zależności od warunków lokalnych takich jak rzeźba terenu, głębokość zalegania wód podziemnych, szata roślinna oraz zagospodarowanie terenu.
 
Jakość środowiska
 
Wody powierzchniowe
Główną rzeką jest Lubaczówka, która wpływa w granice miasta od strony północno-wschodniej otaczając obszar centrum po stronie wschodniej, dalej płynie w kierunku południowym wzdłuż granicy administracyjnej miasta.
 Dopływem który wpada do Lubaczówki na terenie miasta jest Sołotwa, która wpływa na jego obszar od strony północnej, opływając zabudowę miasta po zachodniej stronie.
Do Lubaczówki uchodzi poniżej drogi Korczowa – Hrebenne.
Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeżnych dopływów Sanu. Wypływa na terytorium Ukrainy – górny jej odcinek o długości około 20 km znajduje się po stronie ukraińskiej.
Przeważająca część jej zlewni znajduje się na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Dolina Lubaczówki jest podmokła, przecinana licznymi starorzeczami i szeregiem rowów odwadniających.
Badania jakości wody Lubaczówki prowadzone przez WIOŚ w trzech punktach pomiarowych – przy granicy polsko – ukraińskiej w Budomierzu, poniżej Lubaczowa
w Szczutkowie oraz w odcinku ujściowym w Manasterzu wykazały:
- Lubaczówka dopływająca ze strony ukraińskiej oraz na odcinku poniżej Lubaczowa prowadziła wody zadowalającej jakości (III klasy).
- zanieczyszczenia z terenu Lubaczowa wpływały na obniżenie klasy jakości wody
w następnym punkcie pomiarowym, głównie poprzez wzrost liczby bakterii grupy coli, zwiększyła się również zawartość azotanów.
- Wody ujściowego odcinka Lubaczówki oceniono jako niezadowalającej jakości
(IV klasy). O wyniku zadecydowały głównie wskaźniki zanieczyszczeń organicznych
i mikrobiologicznych.
W następnym roku prowadzone badania wykazały, że jakość wód Lubaczówki poniżej Lubaczowa była korzystniejsza niż w roku poprzednim.
Brak jest badań jakości wód rzeki Sołoty.
Rozporządzeniem MŚ z dnia 4 października 2002r. określone zostały warunki, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych
i karpiowatych w warunkach naturalnych.
Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” dla każdego regionu opracowane zostały wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiających ich migrację.
Rzeki województwa podkarpackiego przeznaczone są do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych.
Został przeprowadzony monitoring wód w wyznaczonych punktach na ciekach określonych przez RZGW w Krakowie.
Według tej oceny Lubaczówka w Budomierzu przeznaczona do bytowania pstrąga, poniżej Lubaczowa do bytowania lipienia a przy ujściu do Sanu brzany okazała się nieprzydatna z uwagi na wskaźniki azotanów i fosforu ogólnego.
Sołotwa przy ujściu do Lubaczówki przeznaczona do bytowania pstrąga również okazała się nieprzydatna z uwagi na podwyższone wskaźniki azotanów i fosforu ogólnego.
 
Hałas komunikacyjny
Stan środowiska określony jako klimat akustyczny jest ważnym czynnikiem decydującym o jakości środowiska.
Na klimat akustyczny terenów zainwestowanych istotny wpływ mają przede wszystkim rozwiązania urbanistyczne, a zwłaszcza układy komunikacyjne, lokalizacja osiedli mieszkaniowych, zabudowy usługowo-handlowej i obszarów przemysłowych.
W ostatnich latach obserwuje się w szczególności wzrost hałasu komunikacyjnego.
Punktem wyjścia do ochrony przed uciążliwościami hałasu jest prawidłowe jego rozpoznanie.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jest rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).
Pomiary hałasu komunikacyjnego w Lubaczowie wykonane zostały przez WIOŚ-Rzeszów w 15 punktach pomiarowych kontrolnych, zlokalizowanych przy ulicach biegnących przez centrum miasta, wlotowych, wylotowych, osiedlowych oraz przy szpitalu.
W każdym punkcie przeprowadzano pomiary w porze dnia i w okresie nocy.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (60dB w dzień i 50dB w nocy) stwierdzono w 14 punktach pomiarowych w porze dnia o średnią wartość 4,7dB oraz a 13 punktach w porze nocy o średnią wartość 4,8dB.
Równoważny poziom hałasu w porze dnia wahał się od 56,4dB na ul. Szopena do 72,3dB na ul. Mickiewicza (obok szpitala). W punkcie pomiarowym w rejonie
ul. Mickiewicza, obok szpitala stwierdzono najmniej korzystne warunki akustyczne.
Wystąpiły tu przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu o 12,3dB w dzień
i 10,3dB w nocy.
Na podstawie przeprowadzanych badań nie stwierdzono występowania w mieście Lubaczowie terenów zagrożonych hałasem. To znaczy, że w żadnym z punktów pomiarowych nie zanotowano przekroczeń wartości progowych poziomu hałasu
tj. poziomu 75dB w porze dnia i 67dB w porze nocy.
Uzyskane wyniki pomiarów wskazują na dużą i średnią uciążliwość hałasu panującą w otoczeniu badanych ulic w Lubaczowie.
Poza hałasem komunikacyjnym w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej do środowiska emitowany jest hałas określany jako hałas przemysłowy.
Źródłem tego typu hałasu są instalacje i procesy technologiczne, pracujące urządzenia i maszyny, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
W granicach województwa podkarpackiego obserwuje się systematyczny spadek ilości obiektów przemysłowych, które są źródłem hałasu, przekraczającym dopuszczalny poziom.
Na terenie miasta Lubaczowa nie występują obiekty działalności produkcyjnej czy też usługowej, które stwarzałyby uciążliwości dla otoczenia emitując ponadnormatywny hałas.
 
Jakość powietrza atmosferycznego
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zobowiązane są do sporządzenia ocen i klasyfikacji stref w zakresie jakości powietrza.
Oceny tej dokonuje się badając stopień zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, pyłu zawieszonego MP10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla.
Oceny te dokonuje się dla stref. Strefą jest obszar aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 tys. lub powiat. Dla stref obowiązuje trójstopniowa skala klasyfikacji: A, B i C.
 
Klasa A – poziom zanieczyszczeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego – niewymagane będzie podejmowanie żadnych działań naprawczych.
Klasa B – poziom zanieczyszczeń, chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym zwiększonym o margines tolerancji – wymagane jest określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Klasa C – poziom zanieczyszczeń, chociaż jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji – wymagane jest określenie obszarów przekroczeń i opracowanie programu ochrony powietrza.
 
Z przedstawionych wyników badań stężeń poszczególnych zanieczyszczeń (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM10, ołowiu i benzenu) wynika, że miasto Lubaczów jak i jego otoczenie zaliczono do Klasy A, a więc nie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń i nie jest wymagane prowadzenie działań naprawczych jeżeli chodzi o stan powietrza atmosferycznego.
 
 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM
 
Teren 1MN/1
Położony w Lubaczowie w rejonie ulic Niemirowskiej – Starzyny.
Teren otoczony od południa, zachodu i północy istniejącą zabudową mieszkaniową.
Jego obszar zajęty jest przez pastwisko.
Pod względem morfologicznym jest to fragment wierzchowiny wodnolodowcowej
o nachyleniu do 2%.
W podłożu występują wodnolodowcowe utwory piaszczyste przewarstwione gruntami spoistymi w postaci pyłów, pyłów piaszczystych lub glin – korzystne dla posadowienia fundamentów budynków.
Czwartorzędowy poziom wód podziemnych o swobodnym zwierciadle stabilizuje się na głębokości około 0,6-0,8 m ppt.
Obszar położony jest poza GZWP nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów”. Wody powierzchniowe stanowią rowy odwadniające, odprowadzające nadmiar wód opadowych do Lubaczówki.
Teren charakteryzuje się przeciętymi warunkami topoklimatycznymi.
Z uwagi na płytkie występowanie wód podziemnych cechuje się mniej korzystnymi warunkami wilgotnościowymi i większą częstotliwością występowania mgieł.
W obrębie obszaru o którym mowa występują gleby wytworzone z utworów wodnolodowcowych, zaliczane do IV i V klasy użytków zielonych.
 
Szata roślinna
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w opracowaniu ekofizjografocznym dla tego terenu.
W obszarze o którym mowa dominują zbiorowiska ubogich pastwisk oraz ugorów
i nitrofilnych okrajków.
Występują tu zbiorowiska:
-           pokrzywy zwyczajnej i podagrycznika pospolitego
-           zbiorowiska miejsc wydeptywanych, zwane spodzichami porastające głównie drogi gruntowe oraz drogi utwardzone
-           zbiorowiska z dominacją śmiałka darniowego i wilgotnych pastwisk
-           zbiorowiska łąk świerzych o ubogim składzie florystycznym
-           płaty pastwisk świeżych – w większości podsiewane oraz płaty ubogiej murawy, murawy pastwiskowej
 
W granicach omawianego obszaru nie stwierdzono zespołów i zbiorowisk roślinnych które objęte byłyby ochroną prawną zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie
(Dz. U. Nr 92 poz. 1029).
Wśród występujących w tym obszarze zwierząt spotkać można przede wszystkim gatunki pospolite, płazy, gady oraz drobne ssaki.
Obszar ten położony jest poza obszarami ochrony krajobrazu a w jego obrębie nie stwierdzono obszarów przyrodniczych wskazanych do ochrony, nie ma tu również pomników przyrody.
Teren 2MN/1
Obszar objęty projektem zmiany Studium położony jest na południe od ulicy Niemirowskiej.
Pod względem morfologicznym stanowi fragment wierzchowiny wodnolodowcowej Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.
Płaską powierzchnię wierzchowiny w części południowej nadbudowuje wał wydmowy
o wysokości 2,0–2,5 m, w przeważającej części wyeksploatowany.
Po eksploatacji piasków pozostały wyrobiska o zboczach w postaci skarp a w dnach przegłębionych do poziomu wód podziemnych, zbiorniki wodne.
Na południe od wału wydmowego powstały zagłębienia deflacyjne, których dna stanowią zarastające zbiorniki wód powierzchniowych.
Wał wydmowy i zagłębienia deflacyjne są porośnięte lasem.
Warunki ekofizjograficzne w tej części terenu należy uznać za niekorzystne dla zabudowy mieszkaniowej.
Podłoże budują utwory czwartorzędowe wykształcone przede wszystkim jako różnoziarniste utwory piaszczyste. Piaski lokalnie przewarstwione są utworami spoistymi (pyły piaszczyste).
Utwory te są korzystne dla bezpośredniego fundamentowania budynków.
Wody gruntowe występują jako wody o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości od 1,2 do 1,8 m ppt.
W części południowej w terenie eksploatacji, występują niewielkie zbiorniki wód stojących.
W najniższych fragmentach tego terenu porośniętego lasem występują tereny zabagnione, z wodą stojącą na powierzchni.
Warunki topoklimatyczne są zróżnicowane. W części północnej i środkowej należy ocenić je jako korzystne.
W terenie położonym w sąsiedztwie granicy południowej występują gorsze warunki wilgotnościowe, co jest wynikiem występowania stosunkowo znacznych powierzchni wód otwartych oraz terenów zabagnionych.
W oparciu o wykonaną inwentaryzację florystyczną (zamieszczona w opracowaniu ekofizjograficznym dla tego terenu) wynika, że zbiorowiska roślinne w tym obszarze cechują się znaczną różnorodnością.
Zbiorowiska pleustonowe z dominującą rzęsą garbatą występują w wodach wyrobisk piasku oraz w miejscach z wodami stojącymi w części południowej.
Zbiorowiska uprawowe rozwinęły się w uprawach zbożowych i okopowych a także
w przydomowych poletkach warzywnych.
Zbiorowiska porębowe rozwinęły się na niewielkich powierzchniach w otoczeniu ugorów, na przydrożach oraz w obrębie zapustów sosnowych i brzozowych.
Zbiorowiska porębowe występują w szczególności w środkowej i południowej części terenu, w obrębie zarośli i nasadzeń sosnowych i brzozowych a także na skraju zbiorowisk olesowych.
W otoczeniu zabudowań, w przydrożnych rowach, na skrajach żyznych, wilgotnych lasów występują zbiorowiska nitrofilnych okrajków.
Ponadto występują tu:
 • zbiorowisko spodzichowe
 • płaty łąk świeżych
 • płaty zbiorowisk pastwiskowych
 • zarośla czyżniowe
 
W obszarze tym występują zbiorowiska z sosną pospolitą, pochodzące z nasadzenia, znajdujące się w części środkowej terenu. Są to zbiorowiska ubogie gatunkowo o silnie zniekształconym runie.
W południowo zachodniej części terenu znajduje się pochodzący prawdopodobnie
z nasadzenia płat o charakterze nawiązującym do grądów. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy a także lipa. Runo jest silnie zniekształcone.
Na nieużytkach porolnych dość często tworzą się zarośla brzozowe.
W części południowej obszaru występują zbiorowiska quasi olsowe
o antropogenicznym pochodzeniu.
Rozwinęły się one na silnie uwilgotnionym podłożu wokół wyrobisk piaskowych. Miejscami struktura jest typowa dla olsów, jednak drzewostan jest silnie odmłodzony
a podłoże zaśmiecone z wprowadzonymi gatunkami uprawianymi w okolicznych ogrodach (tulipany, narcyz biały). W drzewostanie występuje olsza czarna, dąb szypułkowy, topola osika a także sosna.
W tej części terenu stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin naczyniowych chronionych (zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną(Dz. U. nr 168 poz. 1764)
·         ochroną częściową objęta jest kruszyna pospolita
·         ochroną ścisłą:
-           pióropusznik strusi
-           kosaciec syberyjski
Z uwagi na wartości przyrodnicze jakie reprezentuje południowa część terenu, została ona wyłączona ze zmiany Studium i pozostawiona w dotychczasowym użytkowaniu.
Teren 3MN/1
Teren położony jest w północno-wschodniej części miasta, po północnej stronie drogi prowadzonej do Horyńca.
Pod względem morfologicznym teren stanowi fragment wierzchowiny wodnolodowcowej o płaskiej, łagodnie nachylonej powierzchni w kierunku doliny Lubaczówki.
Podłoże budują osady czwartorzędowe, reprezentowane przez plejstoceńskie osady rzeczne, wykształcone jako piaski o różnym składzie granulometrycznym.
Utwory piaszczyste przewarstwione są gruntami spoistymi pyłami, pyłami piaszczystymi lub piaskami gliniastymi. Grunty te mają bardzo zróżnicowaną miąższość.
Występujące w podłożu grunty spełniają wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów budynków.
Wody podziemne związane są z osadami czwartorzędowymi. Mają one charakter swobodnego zwierciadła stabilizującego się na głębokości 1,2 do 2,2 ppt. Obszar ten położony jest poza granicami GZWP nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów”. Nadmiar wód opadowych odprowadzany jest rowem odwadniającym, przecinającym omawiany teren w części centralnej. Wody z tego rowu w sąsiedztwie południowej granicy terenu przejmuje kanalizacja sanitarna.
Warunki topoklimatyczne na przeważającej powierzchni należy uznać za korzystne.
W obszarze tym przeważają gleby zaliczane do IIIa i IVb klasy gruntów ornych
i III i IV klasy użytków zielonych.
W obecnym stanie zainwestowania teren nie sąsiaduje z ciągiem komunikacyjnym, który byłby źródłem uciążliwego hałasu.
W omawianym terenie dominują zbiorowiska upraw, ubogich pastwisk, łąk, ugorów
i nitrofilnych okrajków.
W części południowo – wschodniej występuje zabudowa. Dominującą grupę stanowią zbiorowiska chwastów segetalnych. Występują zarówno zbiorowiska zbóż jak i roślin okopowych.
Zbiorowiska porębowe rozwinęły się przede wszystkim na niewielkich powierzchniach miedz, mają postać ubogich kadłubów.
W południowo – wschodniej części terenu znajduje się rozległa poręba z dominacją maliny właściwej, bylicy zwyczajnej, pokrzywy pospolitej.
Ponadto na obszarze tym występują płaty wilgotnych łąk, pastwisk świeżych
w większości podsiewanych, zbiorowisk czyżni.
Wąski pas terenu wzdłuż rowu odwadniającego porasta silnie zdegradowany płat łęgowy z dominacją wierzby kruchej, obok której występuje olsza czarna, czarny bez dziki.
Wśród zespołów i zbiorowisk roślinnych występujących na tym obszarze nie stwierdzono zbiorowisk objętych ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.
W granicach omawianego terenu nie występują pomniki przyrody czy też inne formy ochrony przyrody i krajobrazu.
Obszar ten nie jest proponowany do objęcia NATURĄ 2000.
 
Teren 4MN/1
Teren, położony jest we wschodniej części miasta, przy ul. Kurierów AK.
Pod względem morfologicznym obejmuje on fragment płaskiej wierzchowiny wodnolodowcowej.
W podłożu omawianego terenu występują piaski wodnolodowcowe o różnym składzie granulometrycznym, przewarstwione lub przykryte gruntami wodnolodowcowymi spoistymi, wykształconymi jako pyły, pyły piaszczyste lub lokalnie gliny.
Wody podziemne związane są z piaskami wodnolodowcowymi, zalegają na głębokości ponad 4,0 m.
Obszar ten położony jest poza GZWP nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów”.
W granicach terenu nie występują wody powierzchniowe.
Warunki topoklimatyczne terenu uznać należy za korzystne. Cechuje się on dobrymi warunkami termicznymi, wilgotnościowymi oraz małą częstotliwością występowania mgieł.
Na obszarze tym występują gleby należące do IIIa i IIIb oraz IVa klasy użytków rolnych.
W obszarze tym tereny niegdyś użytkowane rolniczo aktualnie są odłogowane lub ugorowane.
Występują tu zbiorowiska roślinności charakterystycznej dla młodych ugorów oraz gatunki roślin ze zbiorowisk segetalnych.
Terenom dróg i ścieżek towarzyszą zbiorowiska ruderalne.
Zieleń wysoka reprezentowana jest przez drzewa owocowe starych, opuszczonych sadów oraz zieleń wysoką towarzyszącą zabudowie Zespołu Szkół, która sąsiaduje od strony północnej z omawianym terenem.
Z uwagi na sąsiedztwo terenów mieszkaniowych nie spotyka się w tym terenie większej zwierzyny. Natomiast występują tu drobne gryzonie, spotyka się jeże i krety. Wśród ptaków występują gatunki związane z terenami leśnymi oraz ptaki żyjące w symbiozie
z człowiekiem (tereny mieszkaniowe).
Obszar ten nie objęty jest żadną formą ochrony przyrody.
Nie jest również proponowany do objęcia ochroną i włączenia do sieci NATURA 2000.
 
 
Teren 5MN/1
Obszar 5MN/1 obejmuje fragment miasta Lubaczowa, obejmujący południowo–zachodnią jego część.
Pod względem morfologicznym objęty zmianą teren znajduje się w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, o nachyleniu 0-5%, rozciętego doliną nieckowatą o łagodnych zboczach niewyraźnie przechodzących w rozległe suche dno.
Podłoże budują czwartorzędowe osady wodnolodowcowe wykształcone w stropi
w postaci pyłów i pyłów piaszczystych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej. Miąższość tych osadów jest zróżnicowana. Przewarstwiają lub podścielają je piaski różnoziarniste i żwiry.
Są to grunty nośne przydatne do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów.
Wody podziemne występują głęboko i nie mają wpływu na sposób posadowienia. Na tym terenie nie występują wody powierzchniowe w postaci cieków otwartych i zbiorników wód powierzchniowych.
Warunki topoklimatyczne bardzo korzystne, ze względu na położenie na wierzchowinie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.
Na przeważającej części badanego terenu występują gleby objęte ochroną przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze. Jednak ze względu na położenie tego terenu w administracyjnych granicach miasta nie wymagają one uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia.
Na tym terenie przeważają zbiorowiska synantropijne w postaci zbiorowisk segetalnychzwiązanych terenami upraw zbożowych i okopowych oraz ruderalnych, związanych
z drogami polnymi i ich sąsiedztwem.
Na badanym terenie i w jego otoczeniu nie ma przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Południowa część badanego terenu leży w obrębie terenu i obszaru górniczego gazu ziemnego „Lubaczów 1” w obrębie, którego obowiązuje zasada uzgodnienia projektu dokumentów planistycznych z OUG w Krośnie.
W granicach tego terenu i w jego otoczeniu nie ma zlokalizowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na obszarze tym jak wynika z wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (zamieszczonej
w opracowaniu ekofizjiograficznym) przeważają zbiorowiska synantropijne w postaci zbiorowisk segetalnychzwiązanych z uprawami zbóż i uprawami okopowymi.
Zbiorowiska porębowe w postaci wąskich płatów w otoczeniu zarośli wierzbowych zajmują fragment terenu w części zachodniej.
Zbiorowiska nitrofilnych kenofitów występują na ugorach w różnych częściach obszaru.
We wschodniej części terenu występują niewielkie powierzchnie pastwisk świeżych.
W części południowej występuje niewielki zagajnik brzozowy (nasadzenia) – dominuje brzoza brodawkowata i wierzba iwa.
W obszarze tym nie występują chronione gatunki roślin naczyniowatych i mszaków
a także brak gatunków grzybów i porostów chronionych.
 
Teren US/1  
Teren ten obejmuje fragment miasta Lubaczowa położony na północ od ulicy Dąbka, przylegający od zachodu do działki byłej Mleczarni i rzeki Sołotwy.
Pod względem morfologicznym stanowi on fragment doliny Sołotwy porozcinany jej starorzeczami, wypełnionymi wodą, w części zasypanymi nasypami. Naturalna powierzchnia terenu została utwardzona, lub przekształcona podczas prac ziemnych związanych z rozpoczętą a nie zakończoną budową oczyszczalni ścieków.
Podłoże badanego terenu budują osady rzeczne głównie w postaci piasków w stropie
z domieszką części organicznych. Starorzecza zostały w części zasypane nasypami gruzowo-ziemnymi.
Wody podziemne poziomu czwartorzędowego występują płytko i są związane ze stanami wody w rzece Sołotwie i jej starorzeczach. Teren narażony na zalewanie przy wysokich stanach wód rzeki Sołotwy. Charakteryzuje się przeciętnymi warunkami topoklimatycznymi. Ze względu na położenie w dolinie rzeki Sołotwy narażony jest na częste występowanie mgieł i stagnację chłodnych mas powietrza.
Teren ten jest w całości odłogowany, w części zdegradowany. Koryta starorzeczy są wypełnione wodą a zbocza porośnięte olsami i łęgami.
Cały badany teren położony w obrębie GZWP nr 428, w obrębie którego obowiązuje szczególny sposób gospodarowania zapewniający ochronę wód podziemnych
i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.
Teren stanowi część korytarza ekologicznego związanego z doliną rzeki Sołotwy i jest dostępny dla zwierząt: saren a nawet bobrów od strony rzeki i stawów. Teren ten położony jest poza obszarami objętymi ochroną i nie ma na nim obiektów pomnikowych zgodnie
z ustawą „O ochronie przyrody”.
 
Teren UT/1
Teren położony w Lubaczowie po lewej stronie drogi wojewódzkiej 867 Wierchrata-Sieniawa przed przejazdem kolejowym.
Aktualnie teren użytkowany rolniczo jako pastwisko porolne, w części zajęty przez sad, świeże nasadzenia leśne i mokradło.
Pod względem morfologicznym jest to fragment wierzchowiny wodnolodowcowej Płaskowyżu Tarnogrodzkiego o nachyleniu 0-1%, stanowiącego zagłębienie bezodpływowe.
W podłożu występują osady wodnolodowcowe – pyły, pyły piaszczyste, przewarstwione lub podścielone wkładkami piasków. Są to grunty nośne. W dnie zagłębienia utworzyły się grunty organiczne, płytkie torfy, słabonośne.
Czwartorzędowy poziom wód podziemnych występuje w piaskach i żwirach wodnolodowcowych na znacznych głębokościach. W dnie zagłębienia gromadzi się nadmiar wód opadowych spływających do jego najniższej części. Po obfitych deszczach lub roztopach tworzy on zbiornik wód powierzchniowych, a w trakcie suszy mokradło.
Teren ten charakteryzuje się przeciętnymi warunkami topoklimatycznymi, głównie
z powodu płytko występujących wód. W obrębie tego terenu w części użytkowej rolniczo występują gleby klas I-III, a w części odłogowanej IV-V.
Szata roślinna – inwentaryzacja przyrodnicza zawarta jest w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym.
W przeważającej części badanego terenu dominują zbiorowiska antropogeniczne upraw, nasadzeń i nieużytków oraz roślinności ruderalnej.
Dno zagłębienia bezodpływowego porastają zbiorowiska szuwarowe z fragmentami zdegradowanych olsów oraz zarośla topolowo-wierzbowe.
W granicach tego obszaru nie stwierdzono występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych, które są objęte ochroną prawną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001r. w sprawie rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92 poz. 1029)
Ze względu na ogrodzenie tego terenu nie występują tu ssaki duże, jedynie drobne. Natomiast bardzo często szczególnie w podmokłej jego części można tu spotkać płazy
i gady.
Obszar położony jest poza obszarami chronionymi zgodnie z ustawą
„O ochronie przyrody”. Nie występują tu obiekty przyrody objęte ochroną (pomniki przyrody).
 
 
2.   Obszary prawnie chronione
 
W obszarach, które zostały objęte projektem zmiany Studium nie występują obszary czy też okazy przyrody, które z uwagi na swoje wartości objęte byłyby ochroną zgodnie
z przepisami ustawy „O ochronie przyrody”.
Tereny, które z uwagi na swoje wartości przyrodnicze lub siedliskowe wskazane są do objęcia ochroną położone są w znacznej odległości od obszaru administracyjnego Lubaczowa. Są to tereny proponowane do objęcia ochroną jako Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej – „Lasy Sieniawskie” znajdujące się na zachód od miasta i „Łukawiec” – dwa obszary, zlokalizowane na południe od miasta Lubaczowa.
Natomiast w kierunku północno-wschodnim rozciągają się rozległe kompleksy leśne objęte ochroną jako obszar NATURA 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 06005 „Lasy Janowskie”, PLB 060008 „Puszcza Solska”, PLB 0600012 „Roztocze”.
Te kompleksy leśne objęte są i proponowane do ochrony jak Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Solskiej”.
Specjalną ochroną objęte są tereny miasta położone w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów.”
Południowe tereny miasta znajdują się w obszarze górniczym gazu ziemnego „Lubaczów 1”.
W obszarze oznaczonym na rysunku projektu zmiany Studium symbolem US/1, zlokalizowanym w dolinie Sołotwy znajduje się stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
 
3.   Ocena zagrożeń stanu środowiska oraz potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji projektu zmiany Studium
 
Podstawowym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji projektu zmiany Studium jest zapewnienie jak najmniejszego negatywnego oddziaływania istniejących i planowanych terenów zabudowy o różnych funkcjach na: powietrze, wody
i powierzchnię ziemi.
Ważne jest zapewnienie wyposażenia terenu miasta, który przewidziany jest do urbanizacji we wszystkie sieci infrastruktury technicznej.
Wzrost powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej spowoduje wzrost ilości zużycia wody a w następstwie wzrost ilości ścieków i odpadów a także wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, pogorszenie klimatu akustycznego i utratę części gleb
o wysokiej przydatności dla rolnictwa.
Opracowany projekt zmiany Studium ma na celu między innymi niedopuszczenie do pogorszenia się stanu środowiska, zapewnienie ładu przestrzennego oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
Analiza uwarunkowań przyrodniczych terenów objętych zmianą Studium pozwala stwierdzić, że tereny te nie są położone w obrębie systemu obszarów chronionych
i realizacja proponowanego ich zagospodarowania nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
„O ochronie przyrody”.
Ponadto realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie jest sprzeczna i nie będzie negatywnie wpływać na obszary objęte ochroną na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, nie spowoduje jakichkolwiek zmian na obszarach NATURA 2000 z uwagi na ich znaczne oddalenie od granicy miasta.
W przypadku braku realizacji zmiany Studium, tereny te albo pozostawałyby dalej
w odłogowaniu, co powodowałoby ich systematyczną degradację albo następowałby niekontrolowany rozwój zabudowy lokalizowanej przypadkowo i chaotycznie, bez prawidłowej obsługi komunikacyjnej.
W takim przypadku trudno byłoby o wymogi w zakresie ładu przestrzennego i ochrony środowiska.
 
 
III. PROBLEMY ORAZ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
 
Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się ogólnie przeciętnymi walorami przyrodniczymi i średnimi walorami kulturowymi.
Najcenniejszymi zasobami przyrodniczymi miasta są wysokiej jakości gleby oraz atrakcyjnie widokowo położone jego centrum w widłach Lubaczówki i Sołotwy.
Realizacja projektu zmiany Studium powinna odbywać się z zapewnieniem, że nie zostaną pogorszone walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miasta i jego otoczenia. Projekt zmiany Studium zakłada, że tereny zabudowane zastąpią obecne tereny użytków rolnych lub terenów odłogowanych i będą w większości stanowić kontynuację terenów
o zabudowie mieszkaniowej. Proces zabudowy omawianych fragmentów miasta będzie trwał prawdopodobnie wiele lat.
Podstawowym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji projektowanej zmiany Studium jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania istniejącej i planowanej zabudowy na środowisko w szczególności na powierzchnię ziemi, wodę
i powietrze. Bardzo ważne jest zapewnienie rozbudowy podstawowych sieci infrastruktury technicznej i zapewnienie obsługi nowych terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów usług poprzez wyposażenie ich w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, odbiór odpadów a także rozwój obsługi komunikacyjnej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych.
Niewątpliwie realizacja projektu zmiany Studium spowoduje wzrost zużycia wody, wzrost ilości ścieków bytowych, odpadów a także zwiększenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, których głównym źródłem będą indywidualne źródła ciepła
i komunikacja.
Celem ochrony środowiska w kontekście projektu zmiany Studium jest ograniczenie pogorszenia stanu środowiska na obszarze miasta Lubaczowa, zapewnienie ładu przestrzennego a także poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez rozwój terenów budowlanych i zwiększenie oferty usług sportu i rekreacji.
Podstawowym problemem są uciążliwości komunikacyjne wynikające z położenia Lubaczowa na drodze prowadzącej do przejścia granicznego.
Budowa planowanej obwodnicy w dużym stopniu zlikwidowałaby problem, jakim są uciążliwości powodowane przez pojazdy, w tym samochody ciężarowe. Hałas komunikacyjny stanowi największą uciążliwość dla mieszkańców Lubaczowa.
Analiza projektu zmiany Studium wskazuje również na fakt utraty zasobów gleb
o wysokiej przydatności rolniczej (kl. I-III) a także zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej zabudowanie lub utwardzenie powierzchni.
Utwardzenie powierzchni wpływa na zwiększenie spływu powierzchniowego
i ograniczenie wielkości retencji podziemnej.
Zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej powoduje wzrost ilości ścieków komunalnych i zwiększenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza.
Dla ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w projekcie zmiany Studium wprowadzono szereg zapisów mających ograniczyć negatywne oddziaływanie zaproponowanych w zagospodarowaniu zmian.
 
 
IV. WPŁYW REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA PROPONOWANEGO
W PROJEKCI ZMIANY STUDIUM W ODNIESIENIU DO TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY
 
 
W granicach administracyjnych miasta Lubaczowa nie występują żadne formy
i obszary przyrodnicze objęte ochroną wynikające z ustawy „O ochronie przyrody”.
Według wymienionej ustawy formami ochrony przyrody są:
 • parki narodowe
 • rezerwaty przyrody
 • parki krajobrazowe
 • obszary ochronionego krajobrazu
Obszary te tworzą krajowy system obszarów chronionych.
Żadna z w/w form ochrony nie występuje na obszarze Lubaczowa.
Poza tymi formami ochrony, ochroną objęte są również pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Również i te formy ochrony nie występują na terenach objętych zmianą Studium lub
w terenach sąsiadujących. W obszarach, które są przedmiotem opracowania zmiany sposobu zagospodarowania nie występują siedliska i gatunki roślin objętych ochroną,
Obszar miasta Lubaczowa położony jest poza systemem obszarów chronionych, dlatego też realizacja ustaleń zmiany Studium nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań na obszary które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody”.
 
 
V. WPŁYW PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM NA CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM
 
 
Głównym celem ochrony środowiska na poszczególnych szczeblach jest podejmowanie działań w dziedzinach gospodarczych i społecznych w taki sposób aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym ciągłość funkcjonowania procesów przyrodniczych.
Wyrazem troski o stan środowiska przyrodniczego są uchwały, rozporządzenia, dyrektywy unijne i krajowe.
Rozwiązania w zakresie ochrony i kształtowania przyrody przyjęte w Studium
a następnie w planach zagospodarowania przestrzennego będą decydować o zachowaniu istniejących walorów i zasobów przyrody.
Zapisy dotyczące ochrony środowiska w skali lokalnej zawarte w Studium i projekcie jego zmiany są zgodne w podstawowym zakresie z przepisami ustawy „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne” oraz innymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.
Zapisy projektu zmiany Studium nie zakłócają funkcjonowania systemu korytarzy ekologicznych, zapewniają wypoczynek mieszkańców miasta, poprzez stworzenie nowych terenów sportu i rekreacji.
W granicach miasta Lubaczowa oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują obszary objęte ochroną na szczeblu międzynarodowym.
Głównym celem ochrony obszarów o charakterze wspólnotowym, jakimi niewątpliwie są obszary stanowiące Europejską Sieć Ekologiczną jest ochrona obszarów cennych pod względem różnorodności biologicznej oraz ochrona ostoi ptaków i zwierząt.
W tej części województwa podkarpackiego, w którym położony jest Lubaczów, w jego otoczeniu nie ma ustanowionych czy też proponowanych do ochrony obszarów, które mogłyby być włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
 
Na zachód od Lubaczowa w odległości około 10 km rozciąga się kompleks leśny proponowany do ochrony jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk pn. „Lasy Sieniawskie”.
Lasy te są siedliskiem występującego tu wilka.
Natomiast w kierunku północno wschodnim rozciągają się kompleksy leśne (od wschodniej granicy państwa do doliny Wisły) które objęte są ochroną jako obszar
NATURA 2000, są to obszary specjalnej ochrony ptaków. Obszar ten tworzą:
-
„Lasy Janowskie”
PLB060005
-
„Puszcza Solska”
PLB 060008
-
„Roztocze”
PLB 0600012
 
Ten ciągnący się pas lasów o kierunku północny-zachód południowy-wschód znajduje się w odległości około 14-15 km od miasta Lubaczowa.
Obszar ten proponowany jest do objęcia ochroną siedliskową pnz. „Uroczyska Puszczy Solskiej. Część tego rozległego kompleksu objęta została ochroną jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 060034, Uroczyska Puszczy Solskiej”.
Na południe od Lubaczowa zlokalizowane są proponowane do objęcia ochroną siedliskową dwa obszary pnz. „Łukawiec” – pierwszy położony w odległości około 2,5 km, drugi w odległości około 6 km (kompleks leśny).
Krajową sieć obszarów chronionych tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody i walorów krajobrazowych.
W granicach miasta Lubaczowa nie występują formy ochrony przyrody o znaczeniu krajowym.
Dokumentem planistycznym określającym cele i zasady ochrony środowiska
w granicach miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubaczowa.
Cele w zakresie ochrony środowiska określone w tym dokumencie powinny być realizowane w planach zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na fakt położenia miasta poza systemem obszarów chronionych realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań na obszary NATURA 2000. Odległości w jakich znajdują się te obszary eliminują jakiekolwiek oddziaływania wpływu wprowadzonych funkcji na tereny objęte opacowanym projektem zmiany Studium.
 
 
 
VI. OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, CZASOWE LUB DŁUGOTRWAŁE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA
 
 
Zmiany funkcjonalne i przestrzenne na terenie miasta Lubaczowa, które powstaną
w wyniku realizacji projektu zmiany Studium spowodują trwałe przekształcenie obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Pod zabudowę zastaną przeznaczone tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo – w ostatnim okresie odłogowane, z wyjątkiem terenu położonego nad Sołotwą stanowiącego łąki i zieleń nieurządzoną.
Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie nieznacznie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych oddziaływań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym środowisko jest ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów zabudowy na terenach dotychczas otwartych.
Dla terenów o dominującej funkcji mieszkalnej i usługowej oraz związanej z nimi funkcji komunikacyjnej wystąpią poza ubytkiem powierzchni biologicznej;
- emisja zanieczyszczeń do atmosfery (ogrzewanie, spaliny samochodowe)
- ścieki i odpady komunalne
- zmiany powierzchni ziemi i krajobrazu
- zmiany roślinności
 
Oddziaływanie i wpływ określonych funkcji przypisanych dla poszczególnych terenów na poszczególne komponenty i składowe środowiska przedstawia się następująco:
 
Różnorodność biologiczna, flora i fauna
Poprzez wprowadzenie nowych terenów zabudowy zmienią się warunki dotychczasowego funkcjonowania gatunków zwierząt i roślin poprzez przekształcenie ich siedlisk i zmuszenie do migracji niektórych gatunków.
Lokalne bezpośrednie zubożenie lub zlikwidowanie istniejącej roślinności wystąpi
w miejscu powstania nowych obiektów kubaturowych na terenach dotychczas niezabudowanych i nieuzbrojonych.
Jedynie w terenie oznaczonym symbolem US/1 zmiany te będą stosunkowo najmniejsze. Jest to teren wskazany do lokalizacji usług sportu i zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sołotwy należy pozostawić istniejącą naturalną zieleń nieurządzoną jako teren biologicznej obudowy rzeki. Ponadto obszar ten zagrożony jest zalewaniem wodami powodziowymi, co ogranicza możliwość trwałego zainwestowania.
Lokalizowane mogą być różne formy rekreacji i wypoczynku z wykorzystaniem terenów zieleni położonej w dolinie Sołotwy.
Najbardziej znaczące zmiany dotyczące różnorodności biologicznej czy też likwidacji dotychczasowej roślinności występują w terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny oznaczone symbolami MN/1 od nr 1-5) oraz w terenie usług dla turystyki i komunikacji (UT/1).
Zmiany te będą miały charakter trwały, dotyczyć będą powierzchni dotychczas aktywnych przyrodniczo. Mimo, że obszar miasta nie jest szczególnie cennym terenem pod względem przyrodniczym to przeznaczenie pod zabudowę terenów dotychczas niezabudowanych, spowoduje zubożenie ekosystemów aktywnych przyrodniczo.
Wskazane w projekcie zmiany Studium ustalenia proekologiczne, do których niewątpliwie należą - racjonalny dobór funkcji terenów (stanowią one kontynuację istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania), określenie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej w znaczący sposób zminimalizują negatywne efekty zmniejszania się różnorodności biologicznej w wyniku zmiany funkcji omawianych terenów.
Mimo zmian, które niewątpliwie wystąpią zachowana zostanie ciągłość korytarzy ekologicznych, jakie tworzą Lubaczówka i Sołotwa. Nie przewiduje się, bowiem trwałego zainwestowania w obrębie doliny Sołotwy w terenie US/1, co pozwoli na utrzymanie funkcji ekologicznych przyrodniczego systemu miasta i ograniczenie strat bioróżnorodności.
Wprowadzenie zabudowy na nowe, niezabudowane dotychczas tereny nie spowoduje likwidacji gatunków roślin chronionych, bo takie nie występują (w opracowaniach objętych zmianą Studium). Zmiany funkcji terenu spowodują utrudnienia dla bytowania gatunków fauny, w szczególności gatunków większych.
Zmiany te będą miały charakter lokalny, trwały. Spowodują one pogorszenie warunków bytowania fauny. Zwierzęta, których środowiskiem bytowania i żywienia są tereny pól uprawnych będą zmuszane do przemieszania się na nowe tereny, obrzeża miasta lub poza jego granice. Natomiast pozostaną dobre gryzonie, dla których zmiana charakteru zagospodarowania nie zburzy w istotny sposób warunków życia. Pojawić się też mogą nowe gatunki fauny charakterystyczne dla terenów zurbanizowanych.
Oddziaływanie na ornitofaunę generalnie nie będzie znaczące ze względu na oddalenie od ostoi ptasich i wyznaczonych obszarów specjalnych obszarów ochrony ptaków NATURA 2000 w znacznych odległościach od miasta Lubaczowa.
Obszar miasta z uwagi na ubogie zadrzewienie i zlokalizowanie terenów leśnych poza obszarem zabudowy, na jego południowych krańcach nie stwarza korzystnych warunków dla bytowania i przelotu ptaków.
 
Ludzie
 Planowane zmiany przeznaczenia terenów w projekcie zmiany Studium pozwolą na podniesienie poziomu życia mieszkańców, poprzez wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb miasta w tym zakresie.
Tereny zabudowy wyznaczono w powiązaniu z głównymi ciągami komunikacyjnymi, co ułatwia ich dostępność, równocześnie zachowując odległości od dróg, które zapewniają ograniczenie ich uciążliwości.
Usługi sportu i rekreacji lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, zapewniając w ten sposób podniesienie poziomu życia mieszkańców, dzięki ukształtowaniu wzajemnie uzupełniających się funkcji mieszkaniowych i sportowo-rekreacyjnych.
W celu ochrony mieszkańców planowanej zabudowy projekt zmiany Studium wyklucza lokalizację produkcji i usług wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
W granicach dwóch obszarów położonych na obrzeżach miasta w bezpośrednim sąsiedztwie głównych dróg (3MN/1 i UT/1) dopuszczono możliwość lokalizacji obiektów sprzedaży o większych powierzchniach (>2000 m2 i >400 m2)
Obiekt o powierzchni ponad 2000 m2 jest obiektem generującym znaczny ruch pojazdów, co powoduje pogorszenie klimatu akustycznego.
Położenie w znacznej odległości od zwartej zabudowy, przy granicy zachodniej miasta (UT/1) i wschodniej (3MN/1) znacznie ograniczy odczuwanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego w obszarze zwartej zabudowy centrum miasta.
W przypadku podjęcia decyzji o budowie obiektu handlu wielkopowierzchniowego w terenie 3MN/1 należy wprowadzić ograniczenia eliminujące uciążliwość hałasu w stosunku do terenów zabudowy mieszkaniowej (rozwiązanie to powinno znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego).
 
Powierzchnia ziemi
Planowane zmiany przeznaczenia terenów nie spowodują znaczących zmian ukształtowania powierzchni z uwagi na fakt, że są to tereny mało zróżnicowane pod względem morfologicznym. Nachylenia w ich obrębie nie przekraczają 5%. Tak, więc planowane zagospodarowanie nie spowoduje niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenów.
Przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi związane będą z wykopami pod fundamenty budynków mieszkalnych, obiektów usługowych, oraz budową dróg i parkingów.
Przekształcenia będą następowały w wyniku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, które należy projektować jako podziemne i prowadzić je przede wszystkim
w liniach rozgraniczających dróg.
Część powierzchni zostanie utwardzona. Będą to przekształcenia długotrwałe.
Zabudowanie terenów, realizacje ciągów komunikacyjnych i parkingów spowoduje redukcję powierzchni biologicznie czynnej. Będzie to proces trwały.
Zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód i gruntów zapewni ochronę gruntów przed zanieczyszczeniami.
 
Powietrze
Pojawienie się nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej spowoduje konieczność zapewnienia ogrzewania budynków. Wskazane jest zastosowanie takich źródeł ciepła, które nie będą powodować zwiększonej emisji zanieczyszczeń.
Ponadto na terenach zmiany Studium nie będą lokalizowane funkcje, których działalność związana jest z nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza i które wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.
Należy się liczyć z faktem, że w związku z nowymi funkcjami wzrośnie ruch samochodowy na terenach objętych planowaną zmianą, który w pewnym stopniu może również być źródłem zanieczyszczeń atmosfery. Wielkość emisji na tym etapie nie jest możliwa do określenia.
W związku ze zwiększeniem natężenia ruchu samochodowego w obrębie projektowych dróg wzrośnie wielkość emisji spalin.
Wzdłuż najbardziej uciążliwych dróg, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, przewiduje się wprowadzenie pasów zieleni o charakterze izolacyjnym.
Należy zakładać, że mimo wzrostu liczby pojazdów i większego natężenia ruchu pojazdów nie zwiększy się znacząco ilość emitowanych zanieczyszczeń, co wiązać się będzie z większą sprawnością eliminowania toksycznych substancji w spalinach.
W opracowanym projekcie zmiany Studium zabudowę mieszkaniową lokalizuje się
w określonych odległościach od dróg – w zależności od kategorii drogi, poprzez określenie nieprzekraczalnych linii zabudowy.
W ten sposób mieszkańcy nie będą bezpośrednio narażeni na szkodliwe emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałas powodowany przez pojazdy poruszające się drogami.
 
 
 
Wody
Tereny zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w opracowanym dokumencie, zostaną objęte zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych. Wyjątkiem jest teren wskazany dla lokalizacji usług związanych z obsługą turystyki (UT/1) gdzie zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez budowę indywidualnego ujęcia wody a ścieki oczyszczane będą w indywidualnej oczyszczalni.
Alternatywne rozwiązanie dopuszczono w terenie oznaczonym symbolem 5MN/1
tj. włączenie do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej lub do sieci wodno-kanalizacyjnej gminy Lubaczów.
W obrębie wszystkich terenów wskazanych w projekcie zmiany dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej niezbędna będzie rozbudowa sieci infrastruktury technicznej.
Obszar miasta Lubaczowa położony jest w znacznej swej części w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 428 „Biłgoraj-Lubaczów”.
Dla Zbiornika nie została utworzona decyzjami administracyjnymi strefa ochronna.
Otaczające GZWP tereny stanowią obszar wysokiej ochrony środowiska wód podziemnych. W obszarze tym zakazuje się lokalizowania inwestycji bez stosownych zabezpieczeń przed potencjalnym zanieczyszczeniem wód podziemnych, odprowadzania nieczyszczonych wód z terenów utwardzonych do gruntu oraz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód otwartych i gruntów.
Dla ochrony wód Lubaczówki i Sołotwy konieczne jest zapewnienie kanalizacji sanitarnej w obszarach planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej.
 W obszarach zabudowy w szczególności w obszarach o zabudowie usługowej pojawią się większe powierzchnie utwardzone, które wpłyną na ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej. Nie jest to zjawisko korzystne ale pozwala na przechwycenie potencjalnych zanieczyszczeń, które mogłyby infiltrować wraz z wodami opadowymi.
Głównym ciekiem wodnym w obszarze miasta jest Lubaczówka, do której uchodzi Sołotwa – w obszarze położonym na południe od zwartej zabudowy centrum miasta.
W obowiązującym Studium, (uchwalone w 2001r.) zarówno Lubaczówka jak i Sołotwa zalewają części swoich dolin przy wysokich stanach wód (brak jest Studium, które określiłoby zasięg zagrożenia zalewania wodami powodziowymi opracowanego przez RZGW Kraków).
W opracowanym dokumencie teren oznaczony symbolem US/1 zlokalizowany
w dolinie Sołotwy przeznaczony został dla lokalizacji usług sportu i rekreacji.
Zagospodarowanie tego terenu uwzględnia fakt zalewania części terenu US/1 wodami powodziowymi i nie dopuszcza w nim lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych.
Tą część terenu zajmować będzie istniejąca zieleń naturalna tworząc biologiczną obudowę rzeki w pasie nadbrzeżnym.
Ponadto przewiduje się lokalizację usług rekreacyjnych związanych z wodą i terenami zieleni.
Tereny te będą tworzyły kompleks sportowo-rekreacyjny poprzez połączenie
z istniejącymi obiektami rekreacyjnymi.
Pozostawienie znaczącej części terenu w formie zieleni z wykluczeniem zabudowy pozwoli na zachowanie funkcjonowania doliny Sołotwy jako ciągu o funkcji ekologiczno przyrodniczej wspomagającego korytarz ekologiczny rzeki Lubaczówki.
 
Krajobraz
Planowane nowe tereny zabudowy wprowadzą zmiany w krajobrazie miasta.
W projekcie zmiany Studium wprowadzono ustalenia dotyczące wysokości zabudowy, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, usytuowania zabudowy od dróg, wskazania odnośnie lokalizacji powierzchni biologicznie czynnej.
Zmiany jakie wystąpią wpłyną zasadniczo na fizjonomię krajobrazu. Na tereny stanowiące dotychczas powierzchnie biologicznie czynne – rolnicze lub odłogowane, wprowadzona zostanie zabudowa mieszkaniowa z usługami, zabudowa związana
z usługami turystyki oraz sportu, powstaną nowe układy komunikacyjne.
Główne zmiany będą polegać na podniesieniu standardu warunków życia mieszkańców, wprowadzenia ładu przestrzennego na terenach, których sposób zagospodarowania ulegnie zmianie.
Zagospodarowanie terenu wskazanego dla usług sportu i rekreacji ma zapewnić powstanie zespołu wypoczynkowego dla mieszkańców Lubaczowa, przy równoczesnym utrzymaniu niezakłóconej funkcji ciągu ekologicznego, jakim jest dolina Sołotwy a także zachowanie warunków ekspozycji centrum miasta Lubaczowa zlokalizowanego na przeciwległym brzegu rzeki.
Wprowadzone ustalenia wpłyną korzystnie na zmiany krajobrazu miasta.
Teren oznaczony symbolem UT/1 wskazany dla lokalizacji usług z zakresu turystyki, położony przy wjeździe do miasta, niezwiązany z terenami zwartej zabudowy, w wyniku realizacji ustaleń zmiany Studium ma szansę stać się atrakcyjną wizytówką tuż przy granicy miasta.
 
Klimat, klimat akustyczny
Rodzaj dopuszczonej zabudowy, stosunkowo znaczne powierzchnie biologicznie czynne, które zostaną utrzymane w poszczególnych zespołach zabudowy, ograniczone powierzchnie utwardzone spowodują brak zmian klimatu lokalnego na obszarze miasta Lubaczowa.
Realizacja poszczególnych zespołów zabudowy mieszkaniowej i usługowej spowoduje zmiany poziomu hałasu.
W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z lokalizacją usług podstawowych wzrost poziom hałasu nastąpi na etapie budowy obiektów kubaturowych, co wynikać będzie z pracy maszyn i dowozu niezbędnych materiałów budowlanych. Źródłem hałasu będzie obiekt sprzedaży o powierzchni powyżej 2000 m2 – w przypadku jego realizacji w terenie oznaczonym symbolem 3MN/1.
W celu ochrony przed hałasem nowopowstającej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu akustycznego w terenach tych, muszą być zachowane dopuszczalne poziomy hałasu zgodne z przepisami „Prawa ochrony środowiska” i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. – w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów.
W celu zmniejszenia negatywnego, uciążliwego hałasu komunikacyjnego, którego źródłem są główne drogi krajowe i wojewódzkie proponuje się w zapisach zmiany Studium wprowadzenie zieleni izolacyjnej. Natomiast dla zabudowy mieszkaniowej określono nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg a odległości te są zróżnicowane w zależności od kategorii drogi (ustalono minimalne i maksymalne odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy).
W zespołach zabudowy mieszkaniowej określenie nieprzekraczalnych linii zabudowy zapewni ograniczenie uciążliwości dróg dojazdowych i wewnętrznych.
 
Zasoby naturalne
Projektowana zmiana użytkowania wyznaczonych terenów w zmianie Studium nie będzie miała wpływu na zasoby surowców mineralnych.
Na terenie miasta Lubaczowa znajduje się udokumentowane złoże gazu ziemnego, dla którego utworzono obszar górniczy „Lubaczów -1” decyzją MOŚZNiL z dnia 11.07.94r., pismo znak GOSM/1533/C/94.
 W granicach obszaru górniczego położona jest znaczna część obszaru oznaczonego symbolem 5MN/1. Jest to obszar zlokalizowany w sąsiedztwie południowej granicy miasta Lubaczowa.
Zagospodarowanie tego terenu powinno uwzględniać ograniczenia wynikające
z występowania urządzeń związanych z eksploatacją gazu ziemnego i zachowanie stref ochronnych od otworów gazowych i gazociągów zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
Poza gazem ziemnym nie występują inne surowce mineralne i budowlane.
Część terenów przeznaczonych do zabudowy charakteryzuje się występowaniem gleb o wysokich wartościach rolniczych, klas I-III (są to tereny 4MN/1, 5MN/1 oraz w części 3MN/1, US/1, UT/1).
Te zasoby glebowe można uznawać za zasoby naturalne, które będą narażone na negatywne znaczące oddziaływanie. Przy przeznaczeniu pod zabudowę należy warstwę próchniczną zdjąć i wykorzystać na cele ogrodnicze lub rekultywację otoczenia zabudowy.
 
Zabytki
W terenach, które w opracowywanym projekcie zmiany Studium wskazano pod zabudowę lub różnego rodzaju usługi, poza jednym terenem oznaczonym symbolem US/1,
w obrębie, którego występuje stanowisko archeologiczne, brak jest obiektów uznawanych za zabytki. Wynika to z faktu, że są to tereny otwarte, nie zainwestowane, dotychczas wykorzystywane jako tereny rolne lub tereny odłogowane.
Na obszarze miasta ochroną konserwatorską objęto układ urbanistyczny zabudowy jego centrum, który objęto strefą B.
Sposób zagospodarowania terenu US/1 powinien zapewnić ekspozycję zabudowy centrum miasta objętego strefą ochrony konserwatorskiej.
W zagospodarowaniu terenu US/1 prace ziemne w obszarze stanowiska archeologicznego muszą być prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
Dobra materialne
W obszarach objętych projektem zmiany Studium nie ma żadnych dóbr materialnych.
Oceniając dobra materialne jako wszystkie środki, które mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokojenia potrzeb ludzkich należy stwierdzić, że ustalenia projektu zmiany Studium służą ogólnemu rozwojowi miasta poprzez wprowadzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej a także rozszerzenie bazy usług i wzbogacenie terenów sportowo-rekreacyjnych.
 
 
VII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
 
W opracowanym projekcie zmiany Studium wprowadzono funkcje zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Planowane usługi to usługi sportu, rekreacji, obsługi turystycznej, usługi handlu. Wykluczono lokalizację obiektów o charakterze produkcyjnym i usług wymagających sporządzenia raporty oddziaływania na środowisko.
Zagospodarowanie objętych zmianą terenów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan środowiska miasta Lubaczowa i terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie ma, więc podstaw do prognozowania dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań.
 
VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 
 
Zmiany funkcjonalne i przestrzenne, które następują w wyniku zmiany Studium miasta Lubaczowa spowodują trwałe przekształcenie obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego zagospodarowania
w terenach objętych zmianą na poszczególne elementy środowiska stopień oddziaływania jest różny. W większości będą to zmiany mało lub średnio znaczące.
Wystąpią zmiany wynikające z wprowadzenia zabudowy i ciągów komunikacyjnych, które spowodują częściową redukcję powierzchni biologicznie czynnej.
Nie wystąpią negatywne wpływy na tereny przyrodnicze objęte ochroną prawną, bo takie w obszarach objętych zmianą nie występują.
Proponowane zmiany zagospodarowania nie będą miały żadnego wpływu na tereny NATURY 2000 istniejące ( specjalny obszar ochrony ptaków Puszcza Solska i obszary ochrony siedliskowe Uroczyska Puszczy Solskiej) oraz projektowane specjalne obszary ochrony siedliskowej (Lasy Sieniawskie i Łukawiec) z uwagi na położenie ich w znacznych odległościach od miasta Lubaczowa.
Realizacja planowanego zagospodarowania pozwoli na ukształtowanie się w tych obszarach nowego środowiska.
Najistotniejsze będą zmiany funkcjonalne, budowa ciągów komunikacyjnych, rozbudowa systemu infrastruktury technicznej, wprowadzenie terenów zieleni urządzonej
i zieleni z funkcją rekreacyjną.
Utrzymane zostanie funkcjonowanie systemu ekologicznego miasta.
Projekt zmiany Studium zawiera szereg ustaleń i ograniczeń mających na celu maksymalną ochronę środowiska przyrodniczego.
W zagospodarowaniu terenu uwzględniono ograniczenia wynikające z zalewania części terenów doliny Sołotwy, jak również uwzględniono położenie miasta
w obszarze GZWP.
Przyjęte ustalenia dotyczące ochrony środowiska uwzględniają wszystkie jego aspekty i zapewniają jego ochronę, równocześnie zabezpieczają standardy środowiskowe dla przyszłych mieszkańców określone przepisami i normami dotyczącymi środowiska.
 
 
IX. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
 
 
Dla analizy skutków realizacji ustaleń opracowań dotyczących planowania przestrzennego, właściwe jest zastosowanie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
„O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. 80 z 10 marca 2003 poz.717
z późn. zm.).
Zgodnie z tym artykułem – w celu oceny aktualności Studium (i planów miejscowych) wójt burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE do monitorowania środowiskowych skutków realizacji planów” można wykorzystać stosownie do potrzeb istniejące systemy monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu”.
W przypadku opracowań planistycznych istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i oceniać skutki ich realizacji. Nie ma, więc potrzeby określania dla Studium i planów specjalnego systemu monitoringu wpływu na środowisko.
 
 
STRESZCZENIE
 
Projekt zmiany Studium opracowany został w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miasta Lubaczowa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt zmiany Studium wymaga opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Celem prognozy jest określenie i ocena przewidywanych skutków wpływu na środowisko, które mogą być wynikiem zmiany w zagospodarowaniu i zmiany funkcji na terenach, których dotyczy zmiana Studium.
Powyższej oceny dokonano w oparciu o analizę istniejących uwarunkowań przyrodniczych i proponowane zagospodarowanie przestrzenne terenów objętych projektem zmiany.
Zmianą objęto siedem obszarów, położonych w części południowo-wschodniej, wschodniej i zachodniej miasta. Aktualnie są to tereny bądź wykorzystywane rolniczo bądź tereny pozostawione jako odłogi.
Pięć terenów przeznaczono do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jeden z terenów położony w dolinie Sołotwy przeznaczono pod rozwój usług sportowo-rekreacyjnych i zieleń. Teren położony w części zachodniej, w sąsiedztwie drogi prowadzącej do Jarosławia wskazano dla lokalizacji obsługi turystyki i usług komunikacyjnych.
Warunki morfologiczne, klimatyczne i geologiczne nie stwarzają ograniczeń
i utrudnień w zagospodarowaniu terenów.
W granicach miasta Lubaczowa występuje GZWP nr 428 oraz obszar górniczy gazu ziemnego „Lubaczów – 1”.
Jeden z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną częściowo położony jest w obszarze górniczym gazy ziemnego.
Natomiast teren wskazany dla lokalizacji usług sportu i rekreacji zlokalizowany
w dolinie Sołotwy narażony jest na zalewanie wodami powodziowymi. Zaproponowany sposób zagospodarowania uwzględnia ten fakt, a także położenie terenu w obrębie ciągu ekologicznego doliny Sołotwy.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej określono zasady zabudowy tj. wysokość budynków, kształty dachów, wielkość powierzchni biologicznie czynnej.
W zapisach Studium określono ograniczenia i zalecenia, których realizacja zapewni ochronę środowiska.
W obrębie terenów objętych zmianą przeznaczenia nie występują obszary i obiekty przyrody, które objęte zostały ochroną zgodnie z przepisami ustawy „O ochronie przyrody”. W obszarze miasta i bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują obszary NATURA 2000 lub proponowane do włączenia do sieci NATURA 2000.
Obszary proponowane do objęcia ochroną jako specjalne obszary ochrony siedliskowej – NATURA 2000 (Lasy Sieniowskie, Łukawiec, Dolina Dolnej Tanwi) położone są w znacznej odległości. Sposób zagospodarowania terenów w obszarze miasta Lubaczowa nie będzie miał jakiegokolwiek wpływu na stan środowiska terenów proponowanych do objęcia ochroną i włączenia do sieci NATURA 2000.
Sposób zagospodarowania terenów objętych projektem zmiany Studium wpłynie korzystnie na zmianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta a także na poprawę standardu życia mieszkańców Lubaczowa, równocześnie nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym.
 
 
 
 
Opracował
mgr Emil Nowak
Pliki do pobrania
  lubaczowprognoza_lubaczowprognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
  lubaczowprognoza_lubaczowprognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
  rysunek1_lubaczowprognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
  rysunek3_lubaczowprognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra