Lubaczów
Sobota, 27 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-02-2021
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23-02-2021

Lubaczów, dnia 23.02.2021 r.
GPR.6733.4.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą:  „Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: LŚT-Ś.6123.38.2021 z dnia 11.02.2021 r.  (data wpływu: 16.02.2021 r.),
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, znak: PZD-2.443.24.2021 z dnia: 17.02.2021 r.(data wpływu: 19.02.2021 r.)

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

    W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

     Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-02-23
Ostatnia modyfikacja: , 2021-02-23


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra