Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28-07-2020

Lubaczów, dnia 28.07.2020 r.
GPR.6220.1.5.2020O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zmianami) zawiadamiam,

że w dniu 28.07.2020 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. działka 267/16, 267/17, 267/31 (obręb 0001) w miejscowości Lubaczów, Gmina Lubaczów”. (proj. Lubaczów III) dla Elektrowni PV 60 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Zawiadomienie niniejsze w dniu 28.07.2020 r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, I piętro pokój nr C6 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-28
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-28


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra