Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
14-05-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
14-05-2020

Lubaczów, dnia 14.05.2020 r.
GPR.6733.11.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji


          Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
„Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączami kablowymi nN i rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN przy ul. Szopena i ul. Budowlanych” na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1938/1, 1932, 1908, 1909, 1906, 1907, 1904, 1903/1, 1903/2, 1901, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1895, 1896, 1880/2, 1881/3, 1879/3, 1880/1, 1883, 1890  w mieście Lubaczowie zostało zakończone, a zebrane dowody i materiały są wystarczające do wydania w/w decyzji.

          W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

          Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-05-14
Ostatnia modyfikacja: , 2020-05-14


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra