Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Lubaczowa drukuj
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Lubaczowa
ul. Juliusza Słowackiego 9
Dyrektor - mgr Tomasz Ratowski
tel. 16.632.94.25 (C: 321)
e-mail:
1. Status prawny jednostki
Z dniem 1 września 1999r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie o strukturze organizacyjnej klas I - VIII została przekształcona Uchwałą Nr 57/VI/99 Rady Miejskiej w Lubaczowie (z dnia 12 marca 1999r.) w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
Szkoła jest placówką publiczną, działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. ( Dz.U.Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami ) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2, nadanego przez Radę Miejską w Lubaczowie.

2. Organizacja
Szczegółową organizację działania szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U.Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami), opracowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku.
W arkuszu organizacji placówki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych, finansowanych za pośrednictwem organu prowadzącego.
Szczegółowy kalendarz na dany rok szkolny określa rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
W szkole zatrudnieni są : pracownicy pedagogiczni oraz obsługi i administracji.

3. Przedmiot działalności i kompetencji.
Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Realizuje zadania i cele określone w ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :
1. Realizuje prawa obywatela do kształcenia, wychowania i opieki do 18 lat.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej.
3. Przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych.
4. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotowuje dzieci
do życia we współczesnym świecie, w duchu poczucia własnej wartości.
5. Przygotowuje dzieci i młodzież do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywalelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Do kompetencji szkoły należy :
- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie
z przydzielonym szkole obwodem, zachowując prawo rodziców do wyboru szkoły,
- zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizowanie programów nauczania zawierających podstawy programowe kształcenia
ogólnego, ustalone rozporządzeniem MEN 26.02.2002 ( Dz.U.Nr 51/2002 ),
- realizowanie ramowych programów nauczania, zgodnie z rozporządzeniem MEN 12.02.2002 ( Dz.U.Nr 12/2002 )
- realizowanie ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania sprawdzianów, zgodnie z rozporządzeniem MEN 31.03.2001 ( Dz.U.Nr155 /2002 z późniejszymi zmianami ),
- wydawanie świadectw.

4. Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
Organami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie są :
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
Zakres ich zadań określa rozdział III Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.
Szkołą kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

Do kompetencji dyrektora należy :
1. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowaniem jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły.
6. Organizowanie administracyjnej, gospodarczej i finansowej obsługi szkoły.
Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat, według przepisów wynikających z ustawy o Systemie Oświaty.
Jeśli placówka liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

5. Struktura własnościowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie jest dysponentem budynku dydaktycznego oraz hali sportowej wraz z przyległym terenem przy ul. Słowackiego 9 w Lubaczowie.

6. Majątek jednostki.
Majątek szkoły stanowi wyposażenie klas, biur, pomoce dydaktyczne, księgozbiór - wymienione w księgach inwentarzowych szkoły, założonych według odrębnych przepisów.

7. Tryb działania jednostki.
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Pracownicy pedagogiczni wypełniają swoje obowiązki zawodowe w okresie ustalonym przez MENiS w kalendarzu roku szkolnego. Karta Nauczyciela określa dla nich wymiar urlopu, który musi być wykorzystany w czasie wakacji. Pracownicy pedagogiczni pracują zgodnie z przydzielonym im podziałem godzin, wynikającym z arkusza organizacyjnego. Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 8 00, a kończą się o godzinie 15 45.
Czas pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy.
Kancelaria szkoły czynna jest w godzinach od 7 30 do 15 30.

8. Tryb działania osoby prawnej samorządu terytorialnego
Szkoła jest jednostką, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów, która zapewnia mu utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.

9. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw.
Szkoła załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentacją kancelaryjną, prowadzoną wg instrukcji kancelaryjnej; dokumentacją kadrową i finansową, prowadzoną wg odrębnych przepisów.

10. Prowadzenie rejestrów, ewidencji, archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych.
Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe prowadzone są zgodnie z rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U.Nr 112, poz. 1319 z 1999r. )

a) wykaz rejestrów :
- rejestr kancelaryjny : księga podawcza, księga korespondencji,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr pieczęci szkolnych,
- rejestr spraw kadrowych, regulowanych przez Kodeks Pracy ( ust. z dnia 26.06.1974 r. z późniejszymi zmianami ),
- rejestr spraw finansowych, regulowanych Ustawą o Rachunkowości ( Dz.U.Nr 113, poz. 1186 z 2000 r. ).

b) wykaz ewidencji :
Szkoła prowadzi następujące ewidencje :
- księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
- księgę uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły,
- dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, pedagoga, bibliotekarza, świetlicy szkolnej,
- dzienniki nauczania indywidualnego,
- arkusz ocen dla każdego ucznia,
- księgę arkuszy ocen,
- księgę protokołów rady pedagogicznej,
- ewidencję kadr zatrudnionych pracowników,
- karty ewidencji czasu pracy pracowników,
- imienne listy wynagrodzenia pracowników i inne,

c)
Archiwum zakładowe prowadzone jest zgodnie z opracowaną Instrukcją Archiwalną. Dokumenty gromadzone są wg kategorii archiwalnej, zawartej w rzeczowym wykazie akt.

Dokumentację dotyczącą procesu nauczania, wychowania i opieki udostępnia się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Rodzice mają prawo do wglądu do dokumentacji z przebiegu nauczania swojego dziecka.
Udostępnianie spraw kadrowych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( Dz.U.Nr 33 z 1997 ).
Sprawy dotyczące funkcjonowania finansowego placówki udostępniane są organowi prowadzącemu.Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Szkoły Podstawowej Nr 2
według ewidencji księgowej - stan na 30 czerwca 2005r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

0

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

0

0

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

1.541.144,00

498.075,00

Budynki mieszkalne: dom nauczyciela

146.104,00

21.586,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

151.284,00

10.556,00

Zespoły komputerowe

42.142,00

0

Urządzenia techniczne

6.575,00

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

23.502,00

21.504,00

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

144.928,00

39.276,00

144.928,00

36.672,00

RAZEM:

2.092.351,00

728.080,00


Załączniki

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie

23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra