Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka drukuj
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka
ul. Konopnickiej 3
Dyrektor - mgr Piotr Salik
tel. 16.632.90.55 (C:301)
e-mail:

1. Status prawny jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie została przekształcona Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 56/VI/99 z dnia 12.03.1999r. z ośmioletniej w sześcioletnią szkołe podstawową o strukturze organizacyjnej kl. I - VI ze ściśle określonym obwodem . Szkoła działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. ( Dz.U.Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami ) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr1 nadanego przez Radę Miejską w Lubaczowie.

2. Organizacja
Szczegółową organizacją działania szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U.Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami ) , opracowany do dnia 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych finansowanych za pośrednictwem organu prowadzącego. Szczegółowy kalendarz na dany rok szkolny określa rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego. W szkole zatrudnieni są : pracownicy pedagogiczni oraz administracji.i obsługi.

3. Przedmiot działalności i kompetencji.
Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza polegająca na:
- umożliwieniu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- umożliwieniu absolwentom kontynuowania nauki w gimnazjum,
- zapewnieniu każdemu uczniowi warunków do jego rozwoju, przygotowaniu go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancjii, sprawiedliwości i wolności,
- stworzeniu uczniom przyjaznego różnorodnego środowiska edukacyjnego uwzględniającego rozwój psychiczny intelektualny i duchowy,
- przygotowaniu do życia w demokratycznym społeczeństwie,
- wyposażeniu uczniów w kompetencje kluczowe: myślenie, planowanie działań komunikowanie się, współpracę, uczenie się,
- przygotowaniu uczniów do rozumienia i pomnażania wartości wspólnoty lokalnej.
kompetencje szkoły:
- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
- przeprowadzenie zapisów do szkoły w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z przydzielonym szkole obwodem, zachowując prawo rodziców do wyboru szkoły.
- zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz pracowników administracji i obsługi,
- realizowanie programów nauczania zawierających podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone rozporządzeniem MEN 26.02.2002 ( Dz.U. Nr 51/2002 )
- realizowanie ramowych programów nauczania zgodnie z rozporządzeniem MEN 12.02.2002 ( Dz.U.Nr 12/2002 )
- realizowanie ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z rozporządzeniem MEN 31.03.2001 ( Dz.U.Nr 155 /2002 z późniejszymi zmianami )
- wydawanie świadectw szkolnych.

4. Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
Organami szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski


Zakres ich zadań określa rozdział III Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1.
Szkołą kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.
Do kompetencji dyrektora należy :
1. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowaniem jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły.
6. Organizowanie administracyjnej, gospodarczej i finansowej obsługi szkoły
Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat według przepisów wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty lub powierzenia.
Jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

5. Struktura własnościowa
Budynek i teren szkoły jest własnościa gminy miejskiej . Szkoła jest użytkownikiem.

6. Majątek jednostki.
Majątek szkoły stanowi mienie ruchome w postaci wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru - zaewidencjonowanego w księgach inwentarzowych szkoły.

7. Tryb działania jednostki.
Szkoła jest jednostka feryjną. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września , a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Pracownicy pedagogiczni wypełniają swoje obowiązki zawodowe w okresie ustalonym przez MENiS w kalendarzu roku szkolnego. Karta Nauczyciela określa dla nich wymiar urlopu, który musi być wykorzystany w czasie wakacji. Pracownicy pedagogiczni pracują zgodnie z przydzielonym im podziałem godzin wynikającym z arkusza organizacyjnego. Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 800, a kończą się o godzinie 1555.
Pracownicy administracji pracują w godzinach 730 - 1530
Pracownicy obsługi pracują: sprzątaczki - 1500 - 1900 konserwatorzy 700 - 1100 - 1100 - 1900
Pracownicy administracji i obslugi wykorzystują urlopy wypoczynkowe w okresie lipiec -sierpień.

8. Tryb działania osoby prawnej samorządu terytorialnego
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie jest jednostką, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów, zapewniająca utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.

9. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw
Szkoła załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa : dokumentacją kancelaryjną prowadzoną wg instrukcji kancelaryjnej, dokumentacją kadrową i finansową prowadzoną wg odrębnych przepisów.

10. Prowadzenie rejestrów, ewidencji, archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych.
Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe prowadzone są zgodnie z rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U.Nr 112, poz. 1319 z 1999r. )

Prowadzone rejestry:
- księga pism wpływających i wychodzących,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr pieczęci szkolnych,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- rejestr wydanych delegacji ,
- rejestr pracowników,
- rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu wstępnym bhp,
- rejestr wydanych aktów stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- rejestr nagród i odznaczeń,
- rejestr odchodzących na emerytury i renty,
- rejestr zwolnień lekarskich,
- rejestr wypadków pracowniczych,
- rejestr zasiłków rodzinnych,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
Prowadzone ewidencje :
- księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
- księgę uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły,
- dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, pedagoga, bibliotekarza,
- dzienniki nauczania indywidualnego,
- arkusze ocen dla każdego ucznia,
- księga arkuszy ocen,
- księga protokołów rady pedagogicznej,
- karty ewidencji czasu pracy pracowników admnistracji i obsługi,
- karty ewidencji wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
- imienne listy wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

Archium zakładowe prowadzone jest zgodnie z opracowaną Istrukcją Archiwalną. Dokumenty gromadzone są wg kategorii archiwalnej zawartej w rzeczowym wykazie akt.
Dokumentację dotyczącą procesu nauczania, wychowania i opieki udostępnia się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Rodzice mają prawo do wglądu do dokumentacji z przebiegu nauczania swojego dziecka. Udostępnianie spraw kadrowych reguluje ustawa o ochronie danych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U.Nr 33 z 1997 )
Sprawy dotyczące funkcjonowania finansowego placówka udostępnia organowi prowadzącemu.Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Szkoły Podstawowej Nr 1
według ewidencji księgowej - stan na 30 maja 2003r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

0

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

0

0

Budynki oświaty

398.556,00

192.472,00

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne *

23.000,00

6.440,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

0

0

Zespoły komputerowe

53.815,00

53.815,00

Urządzenia techniczne

5.510,00

5.510,00

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
zbiory biblioteczne

117.829,00

37.880,00

117.829,00

37.880,00

RAZEM:

613.613,00

413.946,00

 

* użytkowanie wspólnie z Publicznym Gimnazjum Nr 1

Załączniki

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie

23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra