Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej drukuj
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyszyńskiego 4
Kierownik - mgr Renata Meder
tel. 16.632.90.45 (C:210)
e-mail:
Status prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubaczów nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną ze środków Gminy Miejskiej Lubaczów oraz budżetu Państwa.

Działa na podstawie:
1. Uchwały Nr XII/64/90 Rady Miejskiej Narodowej w Lubaczowie z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/
3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych /jedn. tekst; Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593/
4. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm./
5. Ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm./
6. Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym/Dz.U. Nr 28, poz. 414 z póżn. zm./
7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów /Dz.U. z 1998 r. Nr 53 poz. 334/
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm./
9. Uchwały z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 155, poz 1014 z póżn. zm./
10. Innych aktów prawnych dotyczących przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
11. Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 171/XXXIX/2002 z dnia 4 pażdziernika 2002r.

Organizacja Ośrodka
Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Miasta.
Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w tym Ośrodku. Podział wewnętrzny Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania pracowników określa Regulamin Organizacyjny wydany w formie zarządzenia przez Kierownika Ośrodka.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa oraz posiada wyodrębnione rachunki /konta/ bankowe/
Podstawą gospodarki finansowej jest paln finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską w Lubaczowie.


Przedmiot działalności i kompetencje Ośrodka
Celem działalności Ośrodka jest:
- doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji osób i rodzin ze środowiskiem
- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawania takich sytuacji.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:
1. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3. przyznawanie pomocy rzeczowej,
4. przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
6. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należą:
1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym,
2. organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
3. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
6. praca socjalna,
7. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
8. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji ww. zadań

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej obejmują:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w art. 31 ust. 4a i art. 31b ust.3 u.o p.s.
4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
8. organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
10. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących ww. zadania
11. przyznawanie i wypłacacnie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
12. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów.

Realizując potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów, Ośrodek:
- prowadzi kuchnię i świetlicę z dożywianiem dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wielodzietnych, nieopełnych i o niskich dochodach,
- udziela pomocy w postaci jedego gorącego posiłku /obiadu/ w dni robocze /oprócz sobót/ osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Ośrodek może:
- wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
- kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
- uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Dodatkowo Ośrodek:
- współdziała z prowadzącymi działalność na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej
- może zlecić ww. podmiotom - za ich zgodą - w trybie pisemnego porozumienia realizację określonych zadań z zakresu pomocy społecznej, przyznając na ten cel środki pieniężne
- sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania ww. porozumień oraz kontroluje wydatkowanie przekazywanych środków.


Struktura własnościowa i majątek jednostki
Budynek Ośrodka wartość brutto 130.222 zł.

Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który:
- sprawuje nadzór na pracą Ośrodka,
- przedstawia właściwym organom nadzoru plany finansowe oraz sprawozdania,
- wydaje regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnetrzne,
- zatrudnia i zwalnia pracowników
- określa zakres czynności poszczególnych pracowników i nadzoruje wykonywanie powierzonych im spraw.

Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania woli
i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizacje zadań ststutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy i uczestnika postępowania.
Podczas nieobecności Kierownika ww. uprawnienia przysługują jego Zastępcy.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
System kancelaryjny Ośrodka reguluje instrukcja kancelaryjna.
W sprawach merytorycznych informacji udziela Kierownik oraz pracownicy merytoryczni w godzinach pracy Ośrodka.
W sprawach skarg i wniosków Kierownik Ośrodka przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy.

Prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
W Ośrodku istnieje Archiwum Zakładowe, które gromadzi i ewidencjonuje dokumenty związane z działalnością jednostki.
Udostępnianie danych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
według ewidencji księgowej - stan na 30 maja 2003r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

2.785

1.534

Budynki niemieszkalne:

130.222

70.428

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

130.222

70.428

Budynki oświaty

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

60.036

46.501

Maszyny i urządzenia

17.314

13.351

Zespoły komputerowe

42.722

33.150

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

4.270

4.270

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

4.270

4.270

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0

0

RAZEM:

197.313

122.733
MOPS - ogólne zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznejPrzyznawanie świadczeń określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. /jeden. tekst Dz.U z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm./
W myśl art. 4 ust. 1 u. o. p. s. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, z zastrzeżeniem art. 27 a /dot. renty socjalnej/, nie przekracza od 1.06.2003 r.

1/ na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł
2/ na pierwszą osobę w rodzinie – 418 zł
3/ na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł
4/ na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 zł

Za rodzinę należy uważać osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć – osobę gospodarującą z dzieckiem pozostającym pod jej opieką i na jej wyłącznym utrzymaniu, nawet, jeśli otrzymuje alimenty.

Za podstawę obliczania dochodu rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wiosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego określonego w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym, emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dzieci oraz dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego.

Ustalając dochód osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy.

Nie stanowią dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne płacone przez ośrodki pomocy społecznej.

Na użytek ustawy o pmocy społecznej przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 210 zł.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, z wyjątkiem przyznania renty socjalnej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/, w toku którego ustala się sytuację osobistą, majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

 dowód osobisty
 orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia /w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997r/ lub orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
 zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i chorobowe
 zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 dowód otrzymania emerytury lub renty
 zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 zaświadczenia ze szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu przez dziecko nauki wraz z informacją czy dziecko otrzymuje, bądź nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły /np. w formie stypendium/
 decyzję powiatowego urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemytalnego, albo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzajace, że osoba ta znajduje się w rejestrze urzędu jako osoba poszukująca pracy
 oświadczenie o wysokości dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą, potwierdzone przez urząd skarbowy
 oświadczenie o stanie majątkowym
 zaświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne


USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Koszt usług opiekuńczych za 1 godzinę /od 1 lipca 2003r./ wynosi 9,14 zł - wg kalkulacji własnej na II półrocze 2003 roku.
Kwota ta ulega zmianie z dniem 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.


ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego kryterium dochodowego, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust.3 pkt7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. /Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 z późn. zm/ tj:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności

Osobie, o której mowa wyżej przysługuje zasiłek stały również w wypadku, gdy opiekuje się pełnoletnim dzieckiem, jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz z ww. wskazaniami lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje gdy:
- dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniajacej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
- osoba ubiegajaca się o ww. świadczenie otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.

Zasiłek stały - od 1 czerwca 2003 r.- wynosi 418 zł miesięcznie.


ZASIŁEK STAŁY WYRÓWNAWCZY

Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobie pełnoletniej:

1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
2) całkowicie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Wysokość zasiłku stałego wyrównawczego jest uzależniona od posiadanego dochodu.
Maksymalna wysokość - 418 zł
Minimalna wysokość - 19 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej – zasiłek stały nie przysługuje.


RENTA SOCJALNA

Od dnia 1 października 2003 r. Renta socjalna będzie przyznawana i wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej /Dz.U. Nr 135, poz. 1268/. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej.


ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
1) długotrwałą chorobę,
2) niepełnosprawność,
3) brak możliwości zatrudnienia,
4) brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
5) możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W zależności od wystąpienia którejś z ww. przesłanek osoba ubiegająca się o zasiłek okresowy powinna dodatkowo przedstawić odpowiednio aktualne dokumenty:

 zaświadczenie lekarskie oraz dowody potwierdzające wydatki związane z długotrwałą chorobą
 dokumenty stwierdzające istnienie niepełnosprawności, a także dowody potwierdzające poniesienie związanych z tym wydatków
 zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w urzędzie pracy, brak propozycji zatrudnienia oraz przekwalifikowania
 dokumenty potwierdzające własną aktywność w poszukiwaniu pracy


GWARANTOWANY ZASIŁEK OKRESOWY

Osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – przysługuje gwarantowany zasiłek okresowy, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Utratę prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych dokumentuje się decyzją bądź zaświadczeniem z urzędu pracy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności wypłatę gwarantowanego zasiłku okresowego zawiesza się. Przywrócenie ww. świadczenia następuje na wniosek strony, złożony w terminie 14 dni od daty ustania zatrudnienia.

Za osoby pobierające zasiłek stały oraz gwarantowany zasiłek okresowy ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty zasiłku stałego, chyba że osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub otrzymują emeryturę albo rentę.


BEZZWROTNY SPECJALNY ZASIŁEK OKRESOWY LUB CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy.


MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OKRESOWY

Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje:

1) matce dziecka zajmującego się jego wychowaniem,
2) ojcu dziecka zajmującego się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka
- w okresie pierwszych 4 m.-cy życia dziecka
3) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
4) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
- w okresie pierwszego roku życia dziecka.

Łączny okres pobierania tych zasiłków nie może przekroczyć 4 miesięcy, a w przypadku urodzenia dziecka martwego lub jego zgonu - okresu 1 miesiąca.

Wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego ustala się przez różnicę między kwotą 461 zł /od 1 czerwca 2003 r./ a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie nie mniej jednak niż 52 zł

Osobie uprawnionej przysługuje macierzyński zasiłek jednorazowy w wysokości 201 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

Fakt urodzenia dziecka dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia.


ZASIŁEK CELOWY

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia z pomocy społecznej następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej, od której służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Należność z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu przymusowemu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Z dniem 10 stycznia 2006 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych mieszcząca się w budynku przy ul. Żeromskiego (1 pomieszczenie, piętro, niebezpieczne schody, mała powierzchnia korytarza) została przeniesiona do pomieszczeń po KRUS przy ul. Unii Lubelskiej. Lokal mieści się na parterze, zajmuje powierzchnię 120 m2, ma dobrą komunikację wewnętrzną i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Świadczeniobiorcy mają możliwość wypełnienia odpowiednich druków wniosków w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w dwa biurka z krzesłami i w razie potrzeby otrzymania pomocy odpowiedzialnych pracowników. Także pracownicy mają lepsze warunki do pracy. Wydzielone są odpowiednie stanowiska do przyjmowania stron, przygotowania dokumentacji i podejmowania decyzji administracyjnych.


W 2005 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 985 osób na kwotę 2 166 956 zł, w tym:

 1. zasiłki rodzinne z dodatkami; 862 osób, kwota 1 834 250 zł, w tym m.in.:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka; 65 osób - 32 500 zł,

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 211 osób - 459 143 zł,

  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 610 osób - 99 990 zł,

  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ;190 osób - 56 400 zł.

 2. zasiłki pielęgnacyjne; 275 osób- 250 848 zł,

 3. świadczenia pielęgnacyjne 17 osób - 81 858 zł


Zaliczki alimentacyjne otrzymało 51 osób na kwotę 55 890 zł. Za 16 osób opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 25 190 zł oraz za 6 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 249 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 478 decyzji administracyjnych, z tego 1 419 ze świadczeń rodzinnych i 59 z zaliczki alimentacyjnej.23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra