Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejski Dom Kultury drukuj
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego
ul. Konopnickiej 2
Dyrektor - mgr Andrzej Kindrat
tel. 16.632.96.35, 632.96.36 (C: 511, 512)
e-mail:


Miejski Dom Kultury w Lubaczowie jest miejską instytucją kultury posiadającą osobowość prawną - Uchwała NR 56/XXII / 2000 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie.

Podstawowym zadaniem MDK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie ,tworzenie ,ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych .
MDK prowadzi działalność instruktażową i metodyczną dla pracowników instytucji kultury i zainteresowanych.
6. tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
7. organizowanie wystaw,
8. organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali,
9. inne zadania wynikające z potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
MDK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej , w szczególności polegającą na :
l. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
2. prowadzeniu malej gastronomii,
3. odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
4. organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
5. prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
6. świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich,
7. działalności wydawniczej,
8. MDK może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, a także dotacje z budżetu przeznaczone na pokrycie kosztów działalności.

Siedziba MDK mieści się w Lubaczowie przy ul. M. Konopnickiej 2. MDK kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Lubaczowa. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanych i odwoływanych przez siebie zastępców / kierownik administracyjno- gospodarczy / i głównego księgowego.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
l. kierowanie bieżącą działalnością,
2. reprezentowanie MDK na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiem MDK,
4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników',
ó. wydawanie zarządzeń, instrukcji, i poleceń służbowych,
7. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
8. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
9. występowanie., w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
Zastępcy dyrektora i główny księgowy działają w ramach swoich kompetencji i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

MDK posiada majątek w postaci budynku przy ul. M. Konopnickiej 2 oraz budynek po byłym kinie/ obecnie kawiarnia Strzech u Lecha / przy ul. Kościuszki. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. MDK może zbywać środki trwałe . Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. Podstawą gospodarki finansowej kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora. Plan działalności MDK zawiera w miarę potrzeb : plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Fundusz MDK zwiększa się o :
l. amortyzację majątku trwałego,
2. dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,
3. zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,
4. środki z innych źródeł.
Zmniejsza się o :
l. straty bilansowe,
2. umorzenie majątku trwałego,
3. finansowanie inwestycji,
4. inne zmniejszenia.
Źródłami środków finansowych są:
l. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
2. dotacje z budżetu miasta, powiatu, województwa,
3. darowizny, spadki, zapisy,
4. kredyty bankowe,
5. odsetki z lokat bankowych,
6. inne dozwolone prawem.

Sprawy przyjmowane są w sekretariacie MDK wg instrukcji obiegu dokumentów : pisma rejestrowane są w książce kancelaryjnej i przedkładane dyrekcji do rozdzielenia wg kompetencji do poszczególnych pracowników celem załatwienia. Kopie załatwionej sprawy znajdują się w teczce u pracownika załatwiającego powyższą sprawę. Wg instrukcji kancelaryjnej prowadzone są rejestry: godzin nadliczbowych, czasu pracy, delegacji, telefonów, kluczy wydanych, pieczątek w użytkowaniu, legitymacji, rejestr kart materiałowych itp. Dostęp do tych rejestrów mają pracownicy MDK, natomiast udostępnianie ich na zewnątrz objęte jest tajemnicą o danych osobowych.

Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiego Domu Kultury
według ewidencji księgowej - stan na 30 czerwca 2005r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

0

0

Budynki niemieszkalne:

494.764,06

383.254,16

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

280.526,57

169.016,67

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

0

0

Inne budynki niemieszkalne

214.237,49

214.237,49

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

146.266,11

54.519,61

Maszyny i urządzenia

134.161,01

51.977,17

Zespoły komputerowe

12.105,10

2.542,44

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0

0

RAZEM:

641.030,17

437.773,7723
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra