Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejska Biblioteka Publiczna drukuj
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 18
Dyrektor - mgr Katarzyna Pelc - Antonik
tel. 16.632.93.50 (C:501)
fax 16.632.29.80
e-mail:

 

 1. Status prawny jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest gminną instytucją kultury. Założona została w lutym 1948r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w 1975r. została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1978r. w 30. rocznicę jej powstania nadano jej imię Władysława Broniewskiego. MBP posiada osobowość prawną. Rejestr instytucji prowadzi Burmistrz Miasta Lubaczowa. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących aktów prawnych:
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.406)
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 642)
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330),
statutu MBP w Lubaczowie, nadanego Uchwałą nr 140/XVIII/2004 Rady Miejskiej
w Lubaczowie z dnia 26 marca 2004r. zmienionego Uchwałą Nr 368/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dn. 26 listopada 2008r.

2. Organizacja

Biblioteka realizuje zadania określone w statucie jednostki. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. W myśl tego regulaminu funkcjonowanie Biblioteki oparte jest na strukturze działowej i stanowisk oraz na zasadzie podległości i podziału czynności. W skład Biblioteki wchodzą:
Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji (Wypożyczalnia i Czytelnia wraz z Czytelnią Internetową),
Oddział dla Dzieci,
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Administracja.
Dyrektor Biblioteki kieruje pracą placówki i odpowiada za całokształt działalności oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników w niej zatrudnionych. Rada Miejska w Lubaczowie i Burmistrz Miasta Lubaczowa sprawują nadzór administracyjno- finansowy, natomiast merytoryczny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

3. Przedmiot działalności i kompetencji
Podstawowym zadaniem MBP w Lubaczowie jest:
zaspokajanie potrzeb czytelniczych i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.,
udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
Do dodatkowych zadań Biblioteki należy:
prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
popularyzacja książki i czytelnictwa,
współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury i nauki,
organizowanie spotkań autorskich.

4. Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce

MBP kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Katarzyna Pelc – Antonik.
Do kompetencji dyrektora należy:
kierowanie bieżącą działalnością,
reprezentowanie MBP na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem MBP,
zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i dofinansowanie bieżących zadań własnych.

5. Struktura własnościowa (stan na 31.12.2012r.)

Biblioteka posiada w trwałym zarządzie dwupiętrowy budynek przy ul. Kościuszki 18
w Lubaczowie o pow. użytkowej 681,9 m2 wraz z przyległym terenem. Wartość budynku oszacowano na kwotę 758 350,81 zł. brutto.

6. Majątek jednostki (stan na 31.12.2012r.)
Majątek biblioteki stanowi księgozbiór liczący 50 933 woluminy o wartości 450 210,77 zł. a także wyposażenie oddziałów, biur, pomoce dydaktyczne itp. o wartości 104 109,58 zł. (wymienione w księgach inwentarzowych biblioteki i założonych na podstawie odrębnych przepisów).

7. Tryb działania jednostki.

Pracownicy Biblioteki wypełniają swoje obowiązki zawodowe określone w zakresach czynności. Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku w godz. od 7³°- 18°° oraz w poniedziałek i sobotę od 7³°- 15³°. Czas pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy.

8. Tryb działania osoby prawnej samorządu terytorialnego
MBP jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Lubaczów. Organizator przekazuje MBP środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wskazanych zadań i programów.

9. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw.
Biblioteka załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące jej działalności, kadr, finansów itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na podstawie instrukcji, regulaminów i odrębnych unormowań.

10. Prowadzenie rejestrów, ewidencji, archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych:

- rejestr ubytków,
- dzienniki pracy poszczególnych działów,
- rejestr czytelników,
- rejestr informacji zbiorowych,
- rejestr prenumeraty czasopism,
- rejestr przychodów i rozchodów,
- rejestr odwiedzin,
- księgi inwentarzowe środków trwałych,
- druków ścisłego zarachowania,
- księga inwentarzowa ilościowo- wartościowa,
- księga inwentarzowa ilościowa,
- księga inwentarzowa księgozbioru,
- ewidencja i inwentaryzacja księgozbioru poszczególnych działów,
- ewidencja kadr zatrudnionych pracowników,
- rejestr kontroli.
Archiwum zakładowe prowadzone jest zgodnie z Instrukcją Archiwalną. Dokumenty gromadzone są wg kategorii archiwalnej zawartej w rzeczowym wykazie akt. Udostępnianie spraw kadrowych reguluje ustawa o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych i tradycyjnych służących do przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wł. Broniewskiego
w Lubaczowie.
Sprawy dotyczące funkcjonowania finansowego placówka udostępnia organizatorowi.
Dane statystyczne przesyłane są Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.


Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
według ewidencji księgowej - stan na 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

5.678,40

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

758.350,81

122.109,65

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

155.337,70

13.444,00

Zespoły komputerowe

32.519,10

28.584,10

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Wartości niematerialne i prawne 25.770,00 11.163,75
Zbiory biblioteczne 450.210,77 450.210,77

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

104.109,58

104.109,58

RAZEM:

1.531.976,36

729.621,85


23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra