Lubaczów
szukaj
Niedziela, 5 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
PSZOK drukuj
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lubaczowa (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z papieru,
 • odpady ze szkła,
 • odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe, które pochodzą z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na ul. Kraszewskiego 7, tel./fax. 16.632.14.47, czynny jest w dni robocze: 10.00 - 18.00 , a w soboty: 10.00 - 14.00

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa – informacje określone w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lubaczowa:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7, 37-600 Lubaczów

 
b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:
 • zmieszane odpady komunalne – PUK EMPOL sp. z o.o., /RIPOK Młyny 37-522 Młyny 111 a
 • odpady zielone – MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia
c) osiągnięte przez Gminę Miejską Lubaczów w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych – 66,8 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 39,6 %InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra