Lubaczów
szukaj
Niedziela, 17 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Postanowienie ceny wody i ścieków na 2015 rok
15-12-2014 10:30

Lubaczów, dnia 23 października 2014r.

POSTANOWIENIE
Burmistrza Miasta Lubaczowa

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. w związku z art. 123, art. 124 i art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Burmistrz Miasta Lubaczowa

1. Po zweryfikowaniu wniosku z dnia 22 października 2014r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lubaczowa na okres od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. postanawia zatwierdzić taryfy, w następującej wysokości;

  • 2,25 zł za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców,

  • 4,27 zł za 1m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej dla wszystkich dostawców,

  • 250 zł - opłata za przyłączenie urządzenia wodociągowego będącego w posiadaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług,

  • 450 zł - opłata za przyłączenie urządzenia kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie,wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług.

2. Do cen i stawek opłat wymienionych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży usługi, a określonej odrębnymi przepisami.

3. Taryfy określone w pkt 1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postępowania, bowiem uwzględnia ono w całości wniosek Zakładu.

Pouczenie

Na podstawie art. 141 w związku z art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-12-15
Ostatnia modyfikacja: , 2014-12-15InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra